Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Aktualizovaný k 03.06.2025

Písmeno: g

Termín Gaussovo-Krügerovo zobrazenie
Definícia

konformné valcové zobrazenie v priečnej polohe samostatne zobrazujúce šesť- alebo trojstupňové poludníkové pásy z referenčného elipsoidu

Poznámka

Gaussovo-Krügerovo zobrazenie používa Krasovského dotykový elipsoid. Územie Slovenska sa nachádza v treťom a štvrtom šesťstupňovom poludníkovom páse.

Trieda E

Termín gellérthegyský bezprojekčný systém
Definícia

súradnicový systém so stotožnením rovinných súradníc so sférickými pravouhlými súradnicami bez redukcií zo zakrivenia Zeme so začiatkom v bode Gellérthegy v Budapešti a osou x v jeho poludníku

Poznámka

Systém sa miestami použil na katastrálne mapovanie spravidla v mierke 1 : 2880 na Slovensku v rokoch 1854 - 1864.

Trieda A

Termín generálna mapa
Definícia

<vo vojenskej kartografii> mapa mierky 1 : 200 000 s obsahom poskytujúcim základné a všeobecné informácie o území

Poznámka

Termín generálna mapa vznikol v 19. storočí v Uhorsku a používal sa prakticky až do 2. svetovej vojny aj pre mapy Československa v mierke 1 : 200 000.

Trieda E

Termín geocentrický systém
Definícia

súradnicový referenčný systém, ktorého začiatok sa nachádza v ťažisku hmôt celej Zeme vrátane oceánov a atmosféry

Trieda A

Termín geodet
Definícia

fyzická osoba s odborným vzdelaním v oblasti geodézie, kartografie a katastra

Poznámka

1. Odborným vzdelaním v oblasti geodézie, kartografie a katastra sa rozumie vzdelanie získané úspešným ukončením strednej odbornej školy s maturitou v študijnom odbore Geodézia, kartografia a kataster alebo vysokoškolského študijného programu akreditovaného v študijnom odbore 5.1.3 Geodézia a kartografia.
2. V minulosti bol geodet chápaný ako odborník najmä v oblasti vyššej geodézie; súbežne existoval aj termín zememerač, ktorým sa chápal odborník v oblasti zememeračstva.

Trieda A, Z

Termín geodetická astronómia
Definícia

časť globálnej geodézie, ktorá sa zaoberá určovaním astronomických zemepisných súradníc a astronomických azimutov na zemskom povrchu na základe optického pozorovania prirodzených nebeských telies

Trieda A

Termín geodetická časť dokumentácie skutočného zhotovenia stavby
Definícia

súbor geodetických dokumentov a podkladov predkladaný na kolaudačné konanie stavebníkom ako súčasť DSZS

Poznámka

1. Geodetická časť DSZS sa vyhotovuje na základe priamych meraní priebežne počas zhotovenia stavebného diela.
2. Geodetickú časť DSZS vyhotovuje geodet zhotoviteľa stavby.

Trieda D

Termín geodetická gravimetria
Definícia

náuka o použití gravimetrie na geodetické účely

Trieda A

Termín geodetická kartografia
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa geodetickými metódami vyhotovovania máp veľkých mierok a stredných mierok

Trieda E

Termín geodetická krivka
Definícia

najkratšia spojnica dvoch bodov na ľubovoľnej referenčnej ploche

Poznámka

V staršom období synonymum termínu geodetická krivka bol termín geodetická čiara.

Trieda A

Termín geodetická mikrosieť
Synonymum strojárska mikrosieť
Definícia

geodetická sieť s krátkymi stranami (zvyčajne 5 m až 50 m) využívaná na veľmi presné meranie, vytyčovanie a kontrolu stavebných objektov a priemyselných zariadení

Trieda D

Termín geodetická okrajová úloha
Definícia

riešenie Laplaceovej parciálnej diferenciálnej rovnice pre poruchový potenciál s vhodnou okrajovou podmienkou, výsledkom ktorého je priebeh geoidu alebo kvázigeoidu, prípadne aj hodnoty poruchového potenciálu nad geoidom alebo nad fyzickým povrchom Zeme

Trieda A

Termín geodetická sieť
Definícia

spoločný nadradený pojem pre priestorovú, trigonometrickú, nive­lačnú a gravimetrickú sieť

Trieda A

Termín geodetická základnica
Definícia

špeciálny prípad dĺžkovej základnice, z ktorej sa využitím základnicovej siete vypočíta dĺžka strany astronomicko-geodetickej siete

Poznámka

Geodetická základnica sama alebo spolu s ďalšími takýmito základnicami určuje rozmer astronomicko-geodetickej siete.

Trieda A

Termín geodetické a kartografické činnosti pri správe štátnych hraníc
Definícia

rekognoskácia, stabilizácia, vytyčovanie a meranie hraničných znakov, hraničných a iných bodov súvisiacich s tvorbou a aktualizáciou hraničného dokumentárneho diela, meranie hraničných vodných tokov, mapovanie polohopisu v hraničnom pásme pre účel tvorby a aktualizácie hraničného dokumentárneho diela, preverovanie a kontrola priebehu štátnej hranice, tvorba a aktualizácia hraničného dokumentárneho diela

Trieda F, G

Termín geodetické mapovanie
Definícia

mapovanie využívajúce na podrobné meranie geodetické metódy

Trieda A,F

Termín geodetické observatórium
Definícia

komplex zariadení na dlhodobé vedecké, kontrolné a porovnávacie meranie v odbore geodézie v oblasti geodetickej astronómie, fyzikálnej geodézie a kozmickej geodézie

Trieda A

Termín geodetické podklady na projektovanie stavieb
Definícia

súbor geodetických údajov a mapových podkladov potrebných na projektovanie stavieb

Poznámka

Geodetické podklady na projektovanie stavieb sa pripravujú podľa požiadaviek projektanta v primeranom rozsahu a vyhovujúcej podrobnosti. Patria sem mapové podklady, body referenčných geodetických sietí, body vytyčovacej siete, údaje o pôdnom a lesnom fonde a údaje katastra nehnuteľností.

Trieda D

Termín geodetické práce
Definícia

súhrnné označenie odborných činností v odvetví geodézie alebo v jej určitej časti

Poznámka

1. Do začiatku osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa táto činnosť označovala aj termínom meračské práce.
2. Geodetické práce sa vykonávajú v teréne a v kancelárii.

Trieda F

Termín geodetické údaje
Definícia

spoločný a nadradený pojem na označenie formulára obsahujúceho textové, číselné a grafické údaje o geodetickom bode vrátane miestopisu bodu

Trieda A

Termín geodetické určenie katastrálneho územia
Definícia

vymedzenie tvaru a veľkosti katastrálneho územia jeho hranicami a lokalizovanie katastrálneho územia v geodetickom referenčnom systéme na určovanie polohy; v podmienkach katastra nehnuteľností na Slovensku ide o určenie všetkých lomových bodov obvodu katastrálneho územia v S-JTSK s kódom kvality 1 – 4

Poznámka

Strešný termín pre termíny geometrické určenie katastrálneho územia a polohové určenie katastrálneho územia.

Trieda G

Termín geodetické určenie nehnuteľnosti
Definícia

vymedzenie tvaru a veľkosti nehnuteľnosti jej hranicami a lokalizovanie nehnuteľnosti v geodetickom referenčnom systéme na určovanie polohy; v podmienkach katastra nehnuteľností na Slovensku ide o určenie všetkých lomových bodov pozemku/ nehnuteľnosti v S-JTSK s kódom kvality 1 – 4; strešný termín pre termíny geometrické určenie pozemku a polohové určenie pozemku

Trieda G

Termín geodetické základy
Definícia

súbory zariadení a služieb na jednoznačnú priestorovú a časovo určenú lokalizáciu priestorových a fyzikálnych informácií v geodetických referenčných systémoch s predpísanou presnosťou; ich súčasťou je štátna priestorová sieť, štátna trigonometrická sieť, štátna nivelačná sieť, štátna gravimetrická sieť a systém prostriedkov a postupov definujúcich ich parametre s predpísanou presnosťou a dokumentáciou, Slovenská priestorová observačná služba, Rezortná transformačná služba a referenčné modely a transformačné modely vyjadrujúce vzťahy medzi realizáciami geodetických referenčných systémov

Trieda A

Termín geodetický azimut
Synonymum elipsoidický azimut
Definícia

uhol, ktorý zviera normálová rovina idúca daným smerom s rovinou elipsoidického poludníka v tomto bode

Poznámka

Počíta sa obvykle kladne od severnej vetvy poludníka smerom na východ.

Trieda A

Termín geodetický bod
Definícia

trvalo stabilizovaný bod, prípadne trvalo signalizovaný bod, pre ktorý sú určené v stanovených geodetických referenčných systémoch súradnice, nadmorská výška, tiažové zrýchlenie (alebo niektorý z týchto údajov) s predpísanou presnosťou a potrebnou dokumentáciou

Trieda A

Termín geodetický referenčný systém
Definícia

súbor definícií, konštánt a parametrov jednoznačne charakterizujúcich polohový, výškový alebo gravimetrický súradnicový systém

Trieda A

Termín geodetický referenčný systém 1967
Definícia

geodetický referenčný systém so základnými konštantami prijatými pre planétu Zem, ktorými bol definovaný elipsoid 1967

Poznámka

Geodetický referenčný systém 1967 je historický pojem, ktorý sa v súčasnosti už nepoužíva.

Trieda A

Termín geodetický referenčný systém 1980 (GRS 80)
Definícia

systém definovaný konštantami a = 6 378 137 m, GM = 3 986 005 · 10-8 m3 ·s-2 , J2 = 108 263 · 10-8 a ω = 7 292 115 · 10-11 rad · s- 4 , kde “.a" je dĺžka hlavnej polosi ekvipotenciálneho elipsoidu, „.GM" je geocentrická gravitačná konštanta, „J2" je zonálny geopotenciálny koeficient druhého stupňa a „ω " je uhlová rýchlosť rotácie Zeme

Trieda A

Termín geodetický referenčný systém na určovanie polohy
Definícia

súbor definícií, konštánt a parametrov jednoznačne charakterizujúcich polohový súradnicový systém

Trieda A

Termín geodetický referenčný systém na určovanie polohy záväzný v Slovenskej republike
Definícia

a) súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej („S-JTSK“), a b) Európsky terestrický referenčný systém 1989 („ETRS89“)

Trieda A

Termín geodetický referenčný systém na určovanie tiažového zrýchlenia
Definícia

súbor definícií, konštánt a parametrov jednoznačne charakterizujúcich gravimetrický súradnicový systém

Trieda A

Termín geodetický referenčný systém na určovanie výšky
Definícia

súbor definícií, konštánt a parametrov jednoznačne charakterizujúcich výškový súradnicový systém

Trieda A

Termín geodetický referenčný systém na určovanie výšky záväzný v Slovenskej republike
Definícia

a) Baltský výškový systém po vyrovnaní s označením Bpv, b) Európsky vertikálny referenčný systém s označením EVRS

Trieda A

Termín geodetický súradnicový referenčný systém
Synonymum elipsoidický súradnicový referenčný systém
Definícia

súradnicový referenčný systém s definovanou elipsoidickou šírkou, dĺžkou a výškou

Príklad

ETRS89, WGS84.

Trieda A

Termín geodetický systém
Definícia

spoločný termín pre súradnicový referenčný systém alebo gravimetrický referenčný systém

Trieda A

Termín geodézia
Definícia

1. vedný odbor zaoberajúci sa určovaním polohy objektov na Zemi, ich tvarov a tvaru samotnej Zeme
2. do 31.7.2018 pomenovanie znaleckého odvetvia s kódovým označením 15 01 00 ako časti znaleckého odboru geodézia a kartografia zahŕňajúce geodetické základy, podrobné bodové geodetické polia, inžiniersku geodéziu, vymeriavanie hraníc pozemkov a vymeriavanie štátnej hranice

Poznámka

1. Historický pojem pomenúvajúci vedný odbor „geodézia“ v slovenčine je zememeračstvo.
2. Vedný odbor „geodézia“ sa delí na vyššiu geodéziu a na nižšiu geodéziu.

Trieda A

Termín geodézia a kartografia
Definícia

1. označenie jedného zo študijných odborov v podskupine študijných odborov „architektúra a staviteľstvo“ skupiny študijných odborov „konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie“
2. do 31.7.2018 pomenovanie jedného zo znaleckých odborov v sústave znaleckých odborov
3. označenie odboru vzdelania s kódom 3636x00 s možnosťou dosiahnutého vzdelania „vysokoškolské vzdelanie III. stupeň – doktorandské“ v štatistickej klasifikácii odborov vzdelania

Poznámka

1. V súlade s § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavu študijných odborov Slovenskej republiky spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
2. Kódové označenie študijného odboru „geodézia a kartografia“ v sústave študijných odborov je 5.1.3.
3. Kódové označenie znaleckého odboru „geodézia a kartografia“ v sústave znaleckých odborov do 31.7.2018 bolo 15 00 00, ktorý sa členil na znalecké odvetvie „15 01 00 geodézia“ a na znalecké odvetvie „15 02 00 kartografia a fotogrametria“.

Trieda A, E, Z

Termín geodézia v podzemných priestoroch
Definícia

súhrnný pojem pre úlohy súvisiace s meraním, zobrazovaním a vytyčovaním podzemných častí stavebných objektov (napr. garáže, pivnice), podzemných stavebných objektov (napr. tunely, štôlne), banských objektov, objektov budovaných banským spôsobom a prírodných podzemných priestorov (napr. jaskyne)

Poznámka

Pri výkone týchto činností sa postupuje podľa osobitných predpisov a využívajú sa metódy a pravidlá určené týmito predpismi (napr. Výnos Ministerstva hospodárstva SR č. 1/1993 Zb. o banskomeračskej dokumentácii, pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom).

Trieda D

Termín geodynamika
Definícia

vedná disciplína zaoberajúca sa príčinami síl a pohybov vo vnútri Zeme a ich účinkami na zemskú kôru a litosféru vrátane zemskej rotácie, tektonických pohybov, vulkanickej a seizmickej činnosti

Trieda A

Termín geofyzika
Definícia

veda, ktorá skúma fyzikálne vlastnosti Zeme alebo jej častí

Poznámka

Časťou geofyziky je gravimetria.

Trieda A

Termín geografia
Definícia

vedná disciplína skúmajúca geosféru ako styčný priestor litosféry, atmosféry, hydrosféry, pedosféry, biosféry a sociosféry

Trieda E

Termín geografická databáza
Synonymum báza geografických dát
Definícia

databáza obsahujúca geografické dáta

Trieda C

Termín geografická dĺžka
Synonymum zemepisná dĺžka
Definícia

uhlová vzdialenosť roviny miestneho poludníka ľubovoľného bodu na povrchu Zeme od roviny nultého poludníka

Poznámka

1. U bodov ležiacich na východnej pologuli ide o východnú geografickú dĺžku, u bodov ležiacich na západnej pologuli ide o západnú geografickú dĺžku.
2. V súčasnosti sa za nultý poludník považuje greenwichský poludník.

Trieda A

Termín geografická informácia
Definícia

informácia týkajúca sa objektov alebo javov priamo alebo nepriamo súvisiacich s miestom priradeným k Zemi

Trieda C

Termín geografická informačná služba
Definícia

služba, ktorá spravuje, prezentuje, zobrazuje a poskytuje geografické informácie pre používateľov

Trieda C

Termín geografická kartografia
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa tvorbou geografických máp

Poznámka

Názov vznikol v hlbšej minulosti na označenie činnosti súvisiacich s tvorbou máp Zeme a jej časti.

Trieda E

Termín geografická mapa
Synonymum zemepisná mapa
Definícia

1) mapa zobrazujúca Zem alebo jej časti
2) mapa zobrazujúca objekty, javy a ich charakteristiky, ktorými sa zaoberá geografia (zemepis)

Trieda E

Termín geografická os ulice
Definícia

<na účely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov> priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice alebo spojnicou lomových bodov iného verejného priestranstva

Poznámka

Adresný bod a geografická os ulice sú vyjadrené v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému, ktorým je Európsky terestrický referenčný systém 1989 (ETRS89).

Trieda C

Termín geografická šírka
Synonymum zemepisná šírka
Definícia

uhlová vzdialenosť ľubovoľného bodu na povrchu Zeme od roviny rovníka meraná v rovine poludníka

Poznámka

U bodov ležiacich na severnej pologuli ide o severnú geografickú šírku, u bodov ležiacich na južnej pologuli ide o južnú geografickú šírku.

Trieda A

Termín geografické dáta
Definícia

dáta s implicitným alebo explicitným vzťahom k miestu na Zemi

Trieda C

Termín geografické názvoslovie
Definícia

súbor geografických názvov

Trieda E

Termín geografický identifikátor
Definícia

jednoznačný identifikátor miesta

Príklad

Názov obce, ulice, číslo domu, katastrálne územie, parcelné číslo.

Trieda C

Termín geografický informačný systém (GIS)
Definícia

informačný systém zaoberajúci sa informáciami, ktoré sa tykajú objektov a javov na Zemi

Trieda C

Termín geografický názov
Synonymum geonymum
Definícia

vlastné meno neživého prírodného objektu a javu na Zemi a človekom vytvoreného geografického objektu trvale umiesteného na Zemi

Poznámka

1. Geografický názov je osobitný prípad toponyma.
2. Strešný termín pre geografický názov a názov mimozemského objektu je toponymum.

Príklad

Trnava, Váh, Sĺňava, Afrika, Lomnický štít, Malá Fatra, Mokré diely, Tichý oceán.

Trieda E

Termín geografický objekt
Definícia

<v GIS> reprezentácia objektu reálneho sveta v geografickom modeli
<v štandardizácii geografických názvov> topografický objekt na Zemi

Trieda C, Z

Termín geoid
Definícia

teleso vyjadrujúce matematicko-fyzikálny tvar Zeme

Poznámka

1. Povrch geoidu je ekvipotenciálna plocha (plocha s konštantným tiažovým potenciálom), ktorá sa najlepšie primyká strednej hladine oceánov v zmysle kvadratickej normy.
2. Termín geoid zaviedol J.B. Listing v roku 1873.

Trieda A

Termín geoinformatika
Definícia

(1) interdisciplinárna oblasť poznania na rozhraní informatiky, geografie, kartografie a ďalších disciplín, najmä geovied, ktorá skúma prírodné a sociálno-ekonomické systémy (ich štruktúru, vzťahy, dynamiku, fungovanie a pod.) pomocou modelovania
(2) súborné pomenovanie disciplíny zaoberajúcej sa geografickými informačnými systémami

Poznámka

Niektorí autori ju považujú za synonymum geomatiky.

Trieda E

Termín geometrická geodézia
Definícia

časť globálnej geodézie, ktorá sa zaoberá riešením geometrických úloh súvisiacich s určovaním polohy na analyticky definovaných referenčných plochách nahrádzajúcich zemské teleso (guľa, elipsoid), alebo v trojrozmernom priestore

Trieda A

Termín geometrická nivelácia
Definícia

nivelačná metóda merania prevýšení so zámerou urovnanou do vodorovnej roviny

Trieda A

Termín geometrické primitívum
Definícia

geometrický objekt reprezentujúci jednotlivý, spojitý a homogénny prvok priestoru

Poznámka

Geometrické primitíva sú nedeliteľné objekty, ktoré reprezentujú informácie o geometrii (tvare a rozmere). Sú to body, krivky, povrchy a telesá.

Trieda C

Termín geometrické určenie nehnuteľnosti
Definícia

vymedzenie tvaru, veľkosti a rozmerov nehnuteľnosti jej hranicami

Trieda G

Termín geometrický model
Definícia

virtuálny priestorový model reality vytvorený fotogrametrickou metódou

Trieda B

Termín geometrický plán
Definícia

výsledok geodetických a kartografických činností obsahujúci grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene, výkaz výmer parciel a popisové pole

Trieda G

Termín geometrický znak
Definícia

figurálny znak v tvare určitého pravidelného geometrického obrazca: kruhu, trojuholníka, štvorca a pod.

Trieda E

Termín geomorfológia
Definícia

veda o terénnych tvaroch, ich vzniku a klasifikácii

Trieda F

Termín geomorfologická jednotka
Definícia

výrazne ohraničená časť zemského povrchu vyznačujúca sa určitým typom a genézou reliéfu a rádom podľa veľkosti

Trieda E, Z

Termín geopotenciálna kóta
Definícia

záporný rozdiel tiažových potenciálov medzi geoidom a daným bodom

Poznámka

1. Číselná hodnota vyjadrená prácou, ktorá je potrebná na prenesenie hmotného bodu jednotkovej hmotnosti z miesta nulového potenciálu na hladinovú plochu zvoleného bodu.
2. Nie je to výška v dĺžkovom zmysle. Táto práca sa číselne rovná hodnote vyjadrenej v kilogalmetroch (v geopotenciálnych jednotkách). Body skutočnej hladinovej plochy majú konštantnú geopotenciálnu kótu, ale rôzne nadmorské výšky. Geopotenciálne kóty sa určujú len z gravimetrických a nivelačných meraní na zemskom povrchu (bez hypotéz o zložení zemskej kôry), takže majú jednoznačné hodnoty.

Trieda A

Termín globálna geodézia
Definícia

časť geodézie, ktorá sa zaoberá určovaním tvaru, rozmerov a charakteristík tiažového poľa zemského telesa a ich zmien v čase

Poznámka

1. Globálna geodézia sa delí na subdisciplíny: geometrická geodézia, fyzikálna geodézia, geodetická astronómia, kozmická geodézia a družicová geodézia.
2. V minulosti sa na označenie pojmu globálna geodézia používal termín základná geodézia a vyššia geodézia.

Trieda A

Termín globálna geodynamika
Definícia

časť geodynamiky, ktorá skúma globálne pohyby zemskej kôry a ich príčiny

Trieda A

Termín globálny navigačný satelitný systém (GNSS)
Synonymum globálny navigačný družicový systém
Definícia

spoločný termín na označenie satelitných systémov umožňujúcich určovať presný čas, horizontálnu a vertikálnu polohu a rýchlosť v ľubovoľnom čase a na ľubovoľnom mieste na Zemi a v jej blízkom okolí

Poznámka

V súčasnosti sú funkčné systémy GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS a i.

Trieda A

Termín globálny navigačný satelitný systém BeiDou
Definícia

globálny navigačný satelitný systém vybudovaný a prevádzkovaný Čínskou ľudovou republikou, ktorého vybrané služby sú dostupné aj širokej verejnosti

Poznámka

Starší názov systému je Compass.

Trieda A

Termín globálny navigačný satelitný systém Galileo
Definícia

globálny navigačný satelitný systém budovaný Európskou úniou a Európskou vesmírnou agentúrou, ktorého služby budú dostupné širokej verejnosti

Trieda A

Termín globálny navigačný satelitný systém GLONASS
Definícia

globálny navigačný satelitný systém vybudovaný a prevádzkovaný armádou Ruskej federácie, ktorého vybrané služby sú dostupné aj širokej verejnosti

Poznámka

Termín je skratkou odvodenou z názvu “GLObaľnaja NAvigacionnaja Sputnikovaja Sistema".

Trieda A

Termín globálny navigačný satelitný systém NAVSTAR GPS
Definícia

globálny navigačný satelitný systém vybudovaný a prevádzkovaný armádou Spojených štátov amerických, ktorého vybrané služby sú dostupné aj širokej verejnosti

Poznámka

Termín je skratkou odvodenou z názvu „Global Positioning System NAVigation Signal Timing And Ranging“.

Trieda A

Termín glóbus
Definícia

kartografické dielo zobrazujúce Zem, kozmické teleso alebo nebeskú sféru na povrchu gule

Príklad

Zemský, mesačný, hviezdny glóbus

Trieda E

Termín gradient tiažového zrýchlenia
Definícia

zmena tiažového zrýchlenia v istom smere na dĺžkovú jednotku (spravidla na 1 meter)

Poznámka

Jednotkou tiažového zrýchlenia je eötvös = 10-9s-2.

Trieda A

Termín grafická analýza kartografického diela
Definícia

analýza kartografického diela s použitím rôznych grafických postupov, najmä pomocou profilov, rezov, grafov, diagramov, blokdiagramov, grafickým sčítaním, odčítaním, násobením povrchov a niektorými kartometrickými a morfometrickými metódami

Trieda E

Termín grafická chyba
Definícia

chyba, ktorá vznikla pri grafickom spracovaní mapy

Trieda E

Termín grafická identifikácia parcely
Definícia

súčasť identifikácie parcely obsahujúca grafické znázornenie parcely právneho stavu s parcelou(ami) v katastrálnej mape

Poznámka

1. Grafická identifikácia parciel sa vyhotovuje ako príloha k písomnej identifikácii parciel v prípadoch, ak je potrebné zistiť zobrazenie parciel právneho stavu v katastrálnej mape, pričom tieto parcely sú zlúčené do väčších celkov alebo sú rozdelené do viacerých parciel a hranice identifikovaných parciel v teréne spravidla nie sú zreteľné.
2. Parcela právneho stavu sa zobrazuje na kópii katastrálnej mapy čiarkovane s uvedením parcelného čísla v zátvorke.

Trieda G

Termín grafická kontrola
Definícia

preskúšanie výsledkov meračských, výpočtových alebo zobrazovacích prác grafickým nezávislým spôsobom

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda E

Termín grafická mapa
Definícia

pôvodná mapa vyhotovená stolovou metódou

Poznámka

Prvotné meračské údaje grafickej mapy neboli zaznamenávané.

Trieda E

Termín grafická metóda
Definícia

meracia metóda, pri ktorej sa poloha bodov určuje grafickou konštrukciou, napr. pretínaním smerov zobrazených na origináli mapového listu na meračskom stole alebo grafickým fotogrametrickým vyhodnocovaním

Poznámka

Historický pojem; súčasť starších technológií merania.

Trieda A

Termín grafická mierka mapy
Definícia

vyjadrenie mierky mapy v podobe úsečky s číselným označením hodnoty dĺžky úsečky a jej jednotlivých dielov

Trieda F,E

Termín grafická presnosť
Synonymum presnosť zobrazenia
Definícia

presnosť mapovej kresby závislá od použitých grafických prostriedkov

Poznámka

Napr. pri ručnom spracúvaní je presnosť mapovej kresby 0,15 mm, pri použití automatického kresliaceho stola je presnosť mapovej kresby 0,05 - 0,10 mm.

Trieda E

Termín grafická vzorka
Definícia

súbor grafických prvkov tvoriaci výrazový prostriedok na vyplnenie areálu mapy namiesto farby

Poznámka

Jednou z dôležitých vlastnosti grafickej vzorky je jej textúra.

Trieda E

Termín grafické fotogrametrické vyhodnotenie
Definícia

fotogrametrické vyhodnotenie, ktorého výsledkom je polohopis a výškopis v grafickej podobe

Trieda B

Termín grafické pretínanie
Definícia

pretínanie s využitím priesečníka smerov na určovaný bod z rôznych stanovísk orientovaného meračského stola

Trieda A, F

Termín grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien
Synonymum grafické znázornenie zmeny
Definícia

časť geometrického plánu obsahujúca grafické zobrazenie geodetického určenia nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením dovtedajších a nových parcelných čísel a druhov pozemku

Trieda G

Termín gravimeter
Definícia

prístroj na meranie tiažového zrýchlenia

Trieda I

Termín gravimetria
Definícia

v širšom chápaní náuka o meraní charakteristík tiažového poľa Zeme

Trieda A

Termín gravimetrická mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca charakteristiky tiažového poľa Zeme

Trieda A

Termín gravimetrická základnica
Synonymum tiažová porovnávacia základnica
Definícia

sústava bodov so známym rozdielom tiažového zrýchlenia vhodnej veľkosti, ktorá slúži ako terénny etalón pre kalibráciu relatívnych gravimetrov

Poznámka

1. Existujú 2 typy gravimetrických základníc: šírková gravimetrická základnica, kde sa potrebný rozdiel tiažového zrýchlenia získa pomocou rozdielu zemepisných šírok jednotlivých bodov a výšková gravimetrická základnica, kde sa potrebný rozdiel tiažového zrýchlenia získa pomocou rozdielu nadmorských výšok jednotlivých bodov.
2. Tiažové zrýchlenie na bodoch gravimetrickej základnice má byť určené pomocou absolútneho gravimetra.

Trieda A

Termín gravimetrické mapovanie
Definícia

meranie tiažových zrýchlení na vhodne volených bodoch zemského povrchu tak, aby na jeho podklade mohli byt vyhotovené gravimetrické mapy obsahujúce kóty a izočiary tiažového zrýchlenia

Trieda A

Termín Gravimetrický referenčný systém 1971 (IGSN 71)
Definícia

medzinárodný gravimetrický referenčný systém prijatý na zasadnutí Medzinárodnej únie geodézie a geofyziky IUGG v roku 1971 v Moskve Rezolúciou č. 11

Poznámka

1. Oficiálnou skratkou pre termín Gravimetrický referenčný systém 1971 je IGNS 71, čo je skratkou anglického ekvivalentu International Gravity Standardization Net 1971, ktorý nahradil Postupimský gravimetrický referenčný systém.
2. Základ Gravimetrického referenčného systému 1971 tvoria absolútne gravimetrické merania vykonané pomocou balistického absolútneho gravimetra na 8 gravimetrických bodoch.
3. Gravimetrický referenčný systém 1971 je realizovaný množinou 1854 gravimetrických bodov rozložených na všetkých kontinentoch.

Trieda A

Termín gravimetrický systém
Synonymum tiažový systém
Definícia

kinematický referenčný systém definovaný geometrickými a fyzikálnymi parametrami, kde geometrické parametre definujú polohy bodov a fyzikálne parametre definujú charakteristiky tiažového poľa Zeme vztiahnuté k týmto bodom

Trieda A

Termín gravimetrický systém 1957
Definícia

prvý gravimetrický systém pre Československú socialistickú republiku pripojený na postupimský medzinárodný gravimetrický systém a označený rokom 1957

Poznámka

Základom bola gravimetrická sieť I. a II. rádu zameraná v rokoch 1948 – 1954 Nörgaardovým gravimetrom.

Trieda A

Termín gravimetrický systém 1964
Definícia

druhý gravimetrický systém pre Československú socialistickú republiku pripojený na postupimský medzinárodný gravimetrický systém a označený rokom 1964

Poznámka

Záväzná skratka pre tento systém je S-Gr 1964.

Trieda A

Termín greenwichský poludník
Definícia

poludník prechádzajúci pasážnikom (prístrojom na určovanie presného okamihu prechodu hviezd cez poludník) starej hvezdárne v londýnskej štvrti Greenwich

Poznámka

V roku 1883 bol na konferencii v Ríme prijatý ako nultý poludník pre celú Európu a v roku 1884 na konferencii vo Washingtone pre celý svet.

Trieda A

Termín gusterberský systém
Definícia

jeden z katastrálnych súradnicových systémov bývalého Rakúsko-Uhorska so začiatkom v bode Gusterberg v Hornom Rakúsku a osou X v jeho poludníku

Poznámka

1. Základom bola katastrálna triangulácia z rokov 1821 – 1840 a Cassiniho zobrazenie.
2. Použil sa na katastrálne mapovanie v mierke 1 : 2880 aj v Čechách a Rakúsku.

Trieda A

Termín gyroskop
Definícia

zariadenie využívané na meranie zmeny orientácie v navigácii

Poznámka

1. Základným konštrukčným prvkom mechanického gyroskopu je zotrvačník, ktorý má obmedzený jeden stupeň voľnosti.
2. Základným konštrukčným prvkom optického gyroskopu je optický prvok (hranol, vinutie optického vlákna) realizujúci dráhu monochromatického zväzku lúčov, ktorý na určenie zmeny orientácie využíva fyzikálny princíp Sagnacovho efektu.

Trieda D,I

Termín gyroteodolit
Definícia

prístroj na určenie zemepisného azimutu, tvorený spojením teodolitu a mechanického zotrvačníkového gyroskopu

Poznámka

1. Podľa spôsobu spojenia teodolitu a gyroskopu rozoznávame gyroteodolit so zaveseným gyroskopom a gyroteodolit s nasadzovacím gyroskopom.
2. Na určenie zemepisného severu (azimutu) sa využíva schopnosť zotrvačníka, nachádzajúceho sa na povrchu Zeme, ustáliť os rotácie v rovine zemepisného poludníka. Moment pôsobiaci na os zotrvačníka je priamo úmerný uhlovej rýchlosti rotácie Zeme, kinetickému potenciálu zotrvačníka a veľkosti uhla, ktorý zviera os zotrvačníka a rovina poludníka.

Trieda D,I

Aktualizované 23.03.2022