Preskočiť na obsah


ÚGKK SR

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je ústredný orgán štátnej správy  pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností. Jeho hlavnou úlohou je štátna správa a odborný dozor  v rezorte geodézie, kartografie a katastra.

Na úseku geodézie a kartografie najmä určuje záväzné geodetické systémy,  zabezpečuje tvorbu a prevádzku permanentnej lokalizačnej služby využívajúcej globálne navigačné satelitné systémy; zabezpečuje stabilizáciu a vymeriavanie geodetických bodov štátnej hranice;  tvorbu  a aktualizáciu štátnych mapových diel, máp a iných kartografických diel;  štandardizuje geografické názvoslovie;  zabezpečuje tvorbu, prevádzku a poskytovanie informácií z informačného systému geodézie, kartografie a katastra, ako aj referenčné údaje pre národnú infraštruktúru priestorových informácií.

Na úseku katastra najmä riadi a kontroluje katastrálne odbory okresných úradov, vykonáva inšpekciu nad úrovňou spravovania a plnenia úloh súvisiacich s katastrom nehnuteľností.

ÚGKK SR priamo riadi:

 

Aktualizované 15.07.2021