Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2019   7. Aplikácia na zber vybraných údajov o stavbách

7. Aplikácia na zber vybraných údajov o stavbách

Dlhodobou ambíciou štátu, ktorá je aj súčasťou Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 – 2020, je zvýšiť daňovú spravodlivosť a efektívnosť v oblasti miestnych daní, okrem iného tým, že sa vytvoria technické predpoklady na zmenu aktuálneho systému zdaňovania nehnuteľností smerom k určovaniu základu dane podľa hodnotového princípu. Z tohto dôvodu je racionálne požadovať, aby boli všetky potrebné údaje o nehnuteľnostiach jednoznačne identifikované a sústredené na jednom mieste. S účinnosťou od 1. októbra 2019 platí právna úprava podľa § 20a zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, na základe ktorej majú obce zapisovať do informačného systému geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností (ISGKK) vybrané údaje o rodinných domoch, bytových domoch a bytoch v bytových domoch, konkrétne údaje o úžitkovej ploche rodinného domu alebo o podlahovej ploche bytu, o počte izieb, o počte podlaží, o stavebnej konštrukcii rodinného domu alebo bytového domu a o dátume kolaudácie. Zároveň je zákonná povinnosť vyplniť údaje o existujúcich skolaudovaných stavbách v období od 1. januára 2014 do 30. septembra 2019. Obec je povinná zapísať do ISGKK údaje z tohto obdobia do 30. septembra 2020.
Na zabezpečenie tejto povinnosti ÚGKK SR v roku 2019 vyvinul a spustil do prevádzky  aplikáciu – „Zoznam stavieb“, do ktorej obce zapisujú jednotlivé zákonom požadované atribúty. V tejto aplikácii sú dostupné aktualizované údaje z ISKN, Registra adries a Základnej bázy pre geografický informačný systém. Aj napriek tomu, že uvedená aplikácia nie je priamo súčasťou ISKN, jej vytvorenie a uvedenie do prevádzky možno považovať za efektívny systém, ktorý výrazným spôsobom zvýši komfort pri plnení povinností stanovených Vládou SR, tak voči občanom, ako aj pri plnení povinností, ku ktorým sa SR zaviazala pri svojom vstupe do Európskej únie.

Aktualizované 12.02.2020