Preskočiť na obsah


Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2016

Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) aj v roku 2016 sústredil svoju snahu na digitalizovanie a spresňovanie údajov katastra nehnuteľností (KN, katastra), ako aj na skvalitňovanie a rozširovanie služieb súvisiacich s poskytovaním údajov zo súborov geodetických informácií (SGI) KN a súboru popisných informácií (SPI) KN. V nadväznosti na vyhlásenie platnosti všetkých súborov vektorových katastrálnych máp (VKM) k 1.1. 2015 možno konštatovať, že rok 2016 bol už druhým rokom, kedy bolo možné čerpať všetky výhody plynúce zo súvislého pokrytia celého územia Slovenska VKM, čo znamená nielen existenciu digitálnej mapy v príslušnom k. ú., ale súčasne aj jej okamžitú aktuálnosť. Aktualizácia VKM sa vykonáva v súčasnosti už len v elektronickom prostredí, čo výrazne zvyšuje komfort nie len pri výkone geodetických a kartografických činností, ale aj pri poskytovaní elektronických služieb katastra. V súvislosti s už celonárodným pokrytím VKM možno rozvíjať ďalšie analytické činnosti, vedúce ku postupnému skvalitňovaniu údajov, ktoré sú v posledných rokoch prvoradým cieľom ÚGKK SR. Jedným z hlavných priorít rezortu v oblasti skvalitnenia SGI KN je implementácia geodetických výsledkov do nečíselných máp, čo pozitívne ovplyvňuje geodetické a kartografické činnosti. S príchodom roka 2017 možno považovať túto kampaňovitú úlohu za ukončenú, t.j. prakticky všetky výsledky geodetických meraní sú vložené do nečíselných operátov KN spolu s listinou a sú zapracované do súboru prevzatých meraní (SPM), alebo do vektorovej katastrálnej mapy implementovanej (VKMi). 


Podrobnosti o ďalších zmenách sú členené do nasledovných častí:

1. Doplnenie číselných výsledkov do nečíselných VKM
2. Aktualizácia VKM
3. Vektorové mapy určeného operátu (VMUO) zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti
4. Analýza číselných výsledkov v SGI KN - štatistiky
5. Registre obnovenej evidencie pozemkov
6. Stotožňovanie papierových LV s databázou
7. Analýza osobitnej evidencie katastrálneho operátu - registra "líniových stavieb" (register LS)
8. Akty riadenia súvisiace so spravovaním SGI KN za rok 2016
9. Aktualizácia Elektronického terminologického slovníka
10. Prednášateľská a publikačná odborná činnosť
11. Osobitná odborná spôsobilosť
12. Nová koncepcia správneho súdnictva a zmeny v katastrálnom konaní
13. Desať rokov existencie Slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS®)
14. PCC (Permanent Committee on Cadastre in the European Union)

Aktualizované 05.02.2017