Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2019   6. Stotožňovanie papierových LV s databázou

6. Stotožňovanie papierových LV s databázou

Dňom 01.03.2014 vstúpilo do platnosti Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_40/2013, ktorým sa ustanovuje postup pri stotožňovaní originálov LV s LV zostavenými z databázy IS KN. Výlučne elektronické spravovanie LV predpokladá zjednotenie databázy s papierovými originálmi LV, nakoľko v istom množstve prípadov, či už v dôsledku vplyvu ľudského faktora (zrejmé chyby v prepisovaní), alebo z objektívnych dôvodov zapríčinených historickými zmenami v budovaní IS KN a súvisiacimi zmenami v štruktúre a v obsahu evidovaných údajov, sa v niektorých skutočnostiach databáza od papierových originálov LV líši. Z toho dôvodu by bez fyzickej kontroly a porovnania všetkých údajov na LV nebolo možné elektronicky poskytovať výpisy z LV použiteľné na právne úkony pre iné IS, ani pre jednotlivých používateľov údajov o právach k nehnuteľnostiam. Uvedená prelomová zmena v evidovaní práv k nehnuteľnostiam v IS KN si vyžiadala okrem iného dopracovanie systému spoľahlivého archivovania zmien a systému na poskytnutie retrospektívnej analýzy údajov SPI KN. Z celkového počtu cca 4,5 mil. LV sa týždenne popri bežnej agende darí momentálne stotožniť cca 13 500 LV. V roku 2019 sa stotožnilo 692 311 LV. Celkom bol ukončený  proces stotožňovania v plnom rozsahu v 1008 k. ú. V roku 2019 bolo stotožnených o závratných 22 % LV viac ako v roku 2018.  Celkom bolo ku konca roka 2019 stotožnených 75,4 % LV z celkového počtu založených LV v rámci SR, čo predstavovalo 3 374 685 LV.

Aktualizované 12.02.2020