Preskočiť na obsah


3. Aktualizácia VKM

V nadväznosti na rozdelenie VKM na tri skupiny podľa spôsobu ich aktualizácie (pozri „Úspešné zmeny v Informačnom systéme (IS) KN realizované v roku 2013“) bola do konca roku 2014 vyhlásená platnosť všetkých súborov VKM. V súčasnosti už možno konštatovať, že aktualizácia VKM sa vykonáva iba v elektronickom prostredí, čo výrazne zvyšuje komfort nie len pri výkone geodetických a kartografických činností, ale aj pri poskytovaní údajov z ISKN.
Prehľady o druhoch VKM ku 31.12.2019:

 

Poznámka: Po analýze kvality VKM a následnom súhlase ÚGKK SR je možné spôsob aktualizácie mapy prehodnotiť. Z toho dôvodu, ako aj z dôvodu zápisov projektov pozemkových úprav, prípadne z dôvodu obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sa môže počet a klasifikácia jednotlivých súborov VKM meniť.

Rozdelenie a počet VKM k 31.12.2019

VKM Počet
Počet VKM 4202
VKMč (číselná) 1878
VKMi (implementovaná) 515
VKMt (transformovaná) + súbor prevzatých meraní (SPM) (1742) 1809

 

 

 

 

 

Druhové zloženie VKM v SR k 31.12.2019

Aktualizované 12.02.2020