Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2019   4. Vektorové mapy určeného operátu (VMUO) zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti

4. Vektorové mapy určeného operátu (VMUO) zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti

ÚGKK SR a ním riadené organizácie ukončili v roku 2018 dopracovanie VMUO zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti. K 31.12.2019 bolo v KN 8 094 020 pozemkov evidovaných ako parcely registra C, z toho 6 550 727 (80,93 %) s vpísaným vlastníckym vzťahom na LV. Zvyšné reálne pozemky, parcely registra C v počte http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/uspesne-zmeny-iskn-rok-2015/vmuo-podla-koou_2015.pdf sú najmä združené poľnohospodárske alebo lesné pozemky, prípadne pozemky s inou konfiguráciou, ako boli pôvodné nehnuteľnosti, ku ktorým sú v rámci zostavovania registrov obnovenej evidencie pozemkov vyšetrované a zakladané právne vzťahy (tzv. parcely registra E). Takýchto parciel registra E so založenými vlastníckymi vzťahmi vedenými na LV bolo k 31.12.2019 v KN 7 911 234. Každá z nich je zároveň zobrazená vo VMUO, ktorá tvorí špeciálny súbor pre každé katastrálne územie.

Prehľad súborov VMUO

VMUO v SR, stav k 31.12.2019

Aktualizované 12.02.2020