Preskočiť na obsah


9. Nové elektronické služby

V roku 2018 rozšíril ÚGKK SR prostredníctvom portálu ESKN poskytovanie elektronických  služieb o novú službu „Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností“, ktorá umožňuje registrovaným užívateľom sledovať zmeny uskutočnené v údajoch KN počas zvoleného časového obdobia. Aktivovaná služba automaticky informuje užívateľov o tom, že na sledovanej nehnuteľnosti došlo k zmene v KN.

Významným krokom v praktickom uplatňovaní princípu Jedenkrát a dosť je nový zákon č.177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorý nadobudol účinnosť od 01. 09. 2018. V praxi to znamená, že údaje poskytnuté jednému štátnemu orgánu si druhý štátny orgán musí získať z IS verejnej správy bez toho, aby takúto informáciu žiadal od občana alebo podnikateľa. V roku 2018 došlo k prepojeniu IS jednotlivých ministerstiev a orgánov verejnej správy. Od 01. 09. 2018 už nie je potrebné predkladať orgánom verejnej moci výpis z LV. Poskytnutie výpisu z LV z KN je previazané na projekt Jedenkrát a dosť - projekt s oficiálnym názvom „Dátová integrácia – sprístupnenie údajovej základne verejnej správy vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie“.

Aktualizované 01.03.2019