Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2018   4. Vektorové mapy určeného operátu (VMUO) zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti

4. Vektorové mapy určeného operátu (VMUO) zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti

ÚGKK SR a ním riadené organizácie ukončili v roku 2018 dopracovanie VMUO zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti. K 31. 12. 2018 bolo v KN 7 967 216 pozemkov evidovaných ako parcely registra C, z toho 6 421 102 (80,59 %) s vpísaným vlastníckym vzťahom na LV. Zvyšné reálne pozemky, parcely registra C v počte 1 546 114 sú najmä združené poľnohospodárske alebo lesné pozemky, prípadne pozemky s inou konfiguráciou, ako boli pôvodné nehnuteľnosti, ku ktorým sú v rámci zostavovania registrov obnovenej evidencie pozemkov vyšetrované a zakladané právne vzťahy (tzv. parcely registra E). Takýchto parciel registra E so založenými vlastníckymi vzťahmi vedenými na LV bolo k 31. 12. 2018 v KN 7 907 918. Každá z nich je zároveň zobrazená vo VMUO, ktorá tvorí špeciálny súbor pre každé katastrálne územie. 
VMUO bolo do 31. 12. 2018 celkovo vyhlásených 99,8% z 3532 katastrálnych území, pričom v 10 katastrálnych územiach bol register „E“ zrušený, nakoľko VMUO už neobsahuje žiadne parcely. Zostávajúce 0,2% nevyhlásených VMUO predstavuje 7 VMUO, ktoré majú špeciálny charakter a dochádza postupne k ich konsolidácii. Všetky existujúce VMUO sú zverejnené na portáloch. 

Prehľad súborov VMUO

VMUO v SR, stav k 31.12.2018

Aktualizované 01.03.2019