Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2018   8. Analýza osobitnej evidencie katastrálneho operátu registra líniových stavieb (LS)

8. Analýza osobitnej evidencie katastrálneho operátu registra líniových stavieb (LS)

Register LS bol do praxe zavedený právnou úpravou (§ 45 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)) a predstavoval súbor listín a ich príloh preukazujúcich prevod alebo prechod vlastníckych práv k dielom parciel. Podľa vtedajšej právnej úpravy orgány KN nevykonávali zápis uvedených listín do katastrálneho operátu, tieto listiny neukladali do zbierky listín, ale viedli ich v registri LS, pokiaľ sa neuskutočnil prevod alebo prechod vlastníckeho práva ku všetkým dielom, ktoré podľa GP tvorili novú parcelu. V praxi spôsoboval tento nesystémový register LS množstvo problémov, najčastejším bolo vytváranie duplicitného vlastníctva. Z uvedených dôvodov bolo ustanovenie § 45 katastrálneho zákona s účinnosťou od 01. 09. 2009 zrušené. Aj napriek tomu, že od tohto dátumu sa už nepovoľovali vklady k dielom parciel a nové listiny sa už do registra LS neukladali, úplné odstránenie registra LS sa ani do súčasnosti nepodarilo, nakoľko ide o komplikovaný a časovo náročný proces, kedy si orgány KN musia sami zhotoviť technické podklady na jeho odstránenie. V roku 2018 katastrálne odbory okresných úradov aj naďalej pracovali na úlohe odstránenia registra LS a prebiehalo pravidelne vyhodnocovanie plnenia tejto úlohy. V roku 2018 bolo ukončených 89,7 % zo všetkých konaní.

Aktualizované 01.03.2019