Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Poskytovanie údajov z KN pre VUC -mesto -obec | GKÚ

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Poskytovanie údajov z KN pre VUC -mesto -obec

Podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 506/2013 Z. z. boli dňom 1.10.2013 zrušené správy katastra, ktorých pôsobnosť prešla na okresné úrady a pôsobnosť správ katastra v sídlach krajov prešla na okresné úrady v sídlach krajov. Podľa čl. XII § 19 ods. 2 cit. zák. v spojení s § 69 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“) a § 61 ods. 1 a 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva katastrálny zákon v znení neskorších predpisov, údaje z katastra nehnuteľností od 1.10.2013 poskytuje len Geodetický a kartografický ústav Bratislava.

Postup poskytovania vybraných súborov údajov z katastra nehnuteľností:

Od 01.07.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava poskytuje pre odberateľov, ktorými sú obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok (ďalej len „VÚC“) vybrané súbory údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti (vybrané údaje zo súboru popisných informácií a súboru geodetických informácií) prostredníctvom Portálu produktov a služieb. Viac informácií nájdete tu.

Tento spôsob poskytovania údajov na rozdiel od doterajšieho spôsobu prináša:

  • Možnosť sťahovať údaje priamo do počítača.
  • Údaje sú aktualizované priebežne, spravidla 1x mesačne.

Poskytovaný formát údajov:

Geodetický a kartografický ústav Bratislava poskytuje údaje zo súboru geodetických informácií z katastra nehnuteľností (vektorová katastrálna mapa) vo formáte VGI a

údaje zo súboru popisných informácií z katastra nehnuteľností vo formátoch FPU a DBF.

Kontakt v prípade ďalších otázok:

V prípade dotazov môžete kontaktovať Zákaznícke centrum Geodetického a kartografického ústavu Bratislava na: gkuzc@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny Zákazníckeho centra:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Piatok 8:00 - 13:00  

Aktualizované 23.07.2018