Preskočiť na obsah


Geodetické základy

Geodetické základy predstavujú referenčný podklad na jednoznačnú priestorovú a časovo určenú lokalizáciu priestorových a fyzikálnych informácií v geodetických referenčných systémoch s predpísanou presnosťou; ich súčasťou sú body špecializovaných štátnych geodetických sieti (štátna priestorová sieť, štátna trigonometrická sieť, štátna nivelačná sieť a štátna gravimetrická sieť), systém prostriedkov a postupov definujúcich ich parametre s predpísanou presnosťou a dokumentáciou, referenčné modely vyjadrujúce vzťah medzi realizáciami geodetických referenčných systémov a služby umožňujúce v geodetických referenčných systémoch v reálnom čase alebo dodatočne pracovať, alebo údaje medzi nimi transformovať.

Správcom geodetických základov SR (ďalej GZ) je Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej GKÚ), pričom správa na GKÚ je vykonávaná prostredníctvom odboru GZ. Ten plní úlohy týkajúce sa komplexnej správy GZ. Vykonáva prípravné, rekognoskačné, meračské, kontrolné, spracovateľské, analytické, aktualizačné, optimalizačné, transformačné, dokumentačné, archivačné a správcovské práce na úseku GZ. Zabezpečuje prepojenie národných geodetických systémov a realizácii na medzinárodné geodetické referenčné systémy a ich realizácie. Rieši interoperabilitu geodetických meraní a služieb s domácimi rezortnými a mimorezortnými partnerskými organizáciami a zahraničnými partnermi (najmä susedných štátov) prostredníctvom dohôd schválených odbornými skupinami a zmlúv za týmto účelom uzavretých. Zabezpečuje aktualizáciu a modernizáciu údajov a informácii na intranetových a internetových portáloch, údajových skladoch a súčinnosť medzi útvarmi ústavu, ktoré ich poskytujú. Spolupracuje na tvorbe návrhov technológií, zásad, smerníc, koncepcií, noriem a legislatívy z oblasti GZ. Na zabezpečenie úloh zriaďuje špecializované oddelenia odboru, ktorých činnosť koordinuje a riadi. Správu GZ podrobne popisuje aj vyhláška ÚGKK SR č.300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Na správu bodov štátnych geodetických sieti sa využíva Informačný systém geodetických základov (ďalej ISGZ), ktorý je súčasťou informačného systému Geodézie, kartografie a katastra.

Delenie geodetických základov

Podľa súčasne platnej legislatívy (Vyhláška ÚGKK SR č.300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov) delíme GZ základy na:

  • Aktívne GZ – tvorí ich Slovenská priestorová observačná služba,
  • Pasívne GZ – tvoria ich geodetické body GZ, ktorých paramete sú určené aspoň v jednom záväznom geodetickom systéme a sú zaradené v špecializovaných štátnych geodetických sieťach.

Podľa typu (charakteru) referenčného podkladu môžeme GZ deliť aj na:

  • služby GZ – patria sem napr. SKPOS a Rezortná transformačná služby,
  • bodové polia GZ – body špecializovaných štátnych geodetických sieti s určenými parametrami.

GZ môžeme deliť aj podľa možnosti získania parametrov na:

  • GZ pre online použitie – patria sem najmä služby GZ, pomocou ktorých je možné výsledky resp. parametre v referenčných geodetických systémoch získať v reálnom čase,
  • GZ pre dodatočné spracovanie – patria sem najmä body špecializovaných štátnych geodetických sieti a post-procesné služby GZ, pomocou ktorých je možné výsledky resp. parametre v v referenčných geodetických systémoch získať iba dodatočne po vykonaní merania.

Aktualizované 10.04.2018