Preskočiť na obsah


O ústave

Z histórie a súčasnosti

Geodetický a kartografický ústav Bratislava bol zriadený v roku 1950 vládnym nariadením č.43/1950 pod názvom Slovenský zememeračský a kartografický ústav (SLOVZAKÚ). Jeho základom boli špeciálne technické útvary Ministerstva financií - Triangulačná kancelária v Bratislave, Reprodukčný ústav v Turčianskom svätom Martine, Archív máp katastrálnych v Bratislave, Fotogrametrický ústav pre Slovensko v Bratislave a oddelenie štátnej nivelácie Povereníctva techniky v Bratislave. Činnosť SLOVZAKÚ bola sústredená na oblasť budovania geodetických základov polohových aj výškových, v reprodukčnej a fotogrametrickej oblasti na prípravu tvorby radu nových pôvodných topografických máp z územia celého štátu.

V roku 1954 vznikol vládnym nariadením č.1/1954 samostatný rezort geodézie a kartografie (rezort), ktorý zastrešoval štátnu zememeračskú službu. Novou organizáciou geodetických a kartografických pracovísk bol SLOVZAKÚ premenovaný na Geodetický, topografický a kartografický ústav v Bratislave, v ktorom sa okrem dokončovania trigonometrickej a nivelačnej siete začalo s tvorbou topografickej mapy 1 : 25 000. V roku 1957 došlo k zmene, v dôsledku ktorej vznikli dva ústavy: Geodetický ústav v Bratislave a Kartografický a reprodukčný ústav v Modre - Harmónii. V roku 1958 boli ukončené práce na topografickej mape v mierke1 : 25000, začaté prácena mape 1 : 10 000 (ukončené v r.1965). V tomto období bola vykonaná revízia a údržba bodov trigonometrickej siete, boli ukončené merania v nivelačnej sieti III. rádu a pre potreby súborného vyrovnania I. rádu Česko-slovenskej jednotnej nivelačnej siete boli prepojené siete okolitých európskych štátov, bol vykonaný prevod údajov do baltského výškového systému a vyhotovené katalógy nivelačných bodov. Začalo sa s budovaním siete opakovaných nivelácií v rámci medzinárodného výskumu recentných vertikálnych pohybov zemského povrchu, ako aj budovanie zvláštnych nivelačných sietí.

Rozsiahla štrukturálna reorganizácia začiatkom roka 1966 priniesla výraznejšiu zmenu v živote ústavu. Jeho činnosť sa sústredila na geodetické základy, archív a dokumentáciu. Vznikol aj experiment s cieľom rozložiť niektoré kompetencie na celé územie štátu, výsledkom čoho bolo zriadenie Kartografického a geodetického fondu v Bratislave, ktorému organizačne podliehala pobočka v Prahe, vytvorená z Geodetického a topografického ústavu v Prahe. KGF nemal dlhé trvanie, zanikol na základe ústavného zákona o federácii v roku 1968, kedy boli obnovené národné rezorty geodézie a kartografie. Bratislavský ústav sa vrátil k názvu Geodetický ústav v Bratislave (1969-1972), v roku 1973 po zmene spôsobu hospodárenia prijal štatút národného podniku s úpravou v názve na Geodetický ústav, n.p. Bratislava (1973-1988) a po zaradení medzi štátne podniky na Geodetický podnik, š.p. Bratislava (1989-1990).

1.januára 1991 vznikol Geodetický a kartografický ústav Bratislava ako nástupnícka organizácia Geodetického podniku, š.p., Bratislava s úlohami nadväznými na doterajšie, rozšírené o tvorbu a vydávanie štátneho mapového diela stredných mierok a správu Ústredného archívu geodézie a kartografie.

Odborné zameranie ústavu

Ústav realizuje, spravuje a rozvíja na území SR záväzné referenčné geodetické systémy, lokalizačné štandardy pre polohu, nadmorskú výšku a tiažové zrýchlenie, buduje sofistikované služby na prenos dĺžkových, výškových a tiažových etalónov.

Spravuje informačný systém geodézie, kartografie a katastra, ktorý je súčasťou celoštátneho informačného systému verejnej správy. Poskytuje informácie prostredníctvom internetových portálov a zákazníckeho centra.

Poslanie ústavu je odvodené od trvalej spoločenskej požiadavky modernej informačnej spoločnosti, v ktorej sa až 80% všetkých informácií o objektoch a javoch na území Slovenskej republiky lokalizuje a vizualizuje. Má nezastupiteľné miesto pri správe referenčných údajov, centrálnom zbere a archivácii dát, ale aj v tvorbe základnej priestorovej dabázy.

Prostredníctvom ústavu rezort poskytuje informácie z globálneho navigačného satelitného systému. Tak sa určuje na centimetre presná poloha objektov a javov. Ústav zo zákona vytvára základné referenčné údaje pre geografický informačný systém. Rezort a ústav plnia základnú požiadavku európskych iniciatív na geografické informácie: vytvoriť väzbu medzi geopriestorovými informáciami a systémom vlastníckych a užívacích práv k nehnuteľnostiam.

Geodetické základy

Sú jednou z hlavných úloh rezortu i Geodetického a kartografického ústavu Bratislava. Poskytujú národný referenčný systém tvorený pasívnymi a dnes najmä aktívnymi základmi, ktoré reprezentuje Slovenská priestorová observačná služba (SK POS). Geodetický observačný systém sa postupne mení na multifunkčný systém určovania priestorovej polohy v reálnom čase, ktorý bude mať široké využitie v spoločnosti.

Ďalšou úlohou ústavu je aktualizovať štátnu nivelačnú sieť v európskom výškovom systéme a parametre bodov v štátnej gravimetrickej sieti.

Multifunkčnosť je pritom kľúčom k informačnej spoločnosti. Má dosah nielen na samotnú geodéziu, kataster nehnuteľností, zber referenčných údajov, ale hlavne na monitorovanie dopravy ľudí a tovarov, riadenie záchranných, pohotovostných a výstražných služieb, riadenie mestskej hromadnej dopravy, dopravy zabezpečujúcej prepravu veľkých objemov s malým počtom vozidiel, môže poskytovať služby rezortom obrany, vnútra, požiarnemu zboru, rýchlej zdravotnej pomoci a ďalším.

Táto služba sa buduje od roku 2006 a v súčasnosti pokrýva asi 95 % územia Slovenska. Od februára 2009 služba prestala byť v testovacej prevádzke a  je k dispozícii širokej verejnosti.

Centrálna databáza údajov katastra nehnuteľností

V oblasti Centrálneho katastra nehnuteľností tvoria ťažisko portálové služby čerpajúce z údajov jeho centrálnych databáz. Tieto údaje slúžia ako podklad na tvorbu územných plánov miest a obcí, daňové a poplatkové účely, na ochranu kultúrnych pamiatok a chránených skutočností a sú súčasťou iných tematických geografických informačných systémov (napr. v životnom prostredí, mestských informačných systémoch, pri cenových mapách, technických mapách miest a pod.).

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním - obsahuje množstvo odborných prác od prípravných konaní cez zisťovanie priebehu hraníc a meračské práce až po vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a popisných informácií a vyhlásenie platnosti. Katastrálny operát sa obnovuje aj digitalizovaním duplikátov z analógových katastrálnych máp, ich aktualizáciou a následnou tlačou. Táto forma obnovy operátu je zatiaľ nevyhnutná, pretože územie SR nie je celoplošne pokryté kvalitnými vektorovými mapami.

Referenčné údaje pre geografické informačné systémy

Údaje základnej bázy pre geografický informačný systém - tvoria podklad štátnych a rezortných informačných systémov, informačných systémov regionálnej a miestnej samosprávy a sú základom harmonizácie geografických informačných systémov. Po dobudovaní bude presné a aktuálne priestorové geografické informácie poskytovať webová služba, ktorá vznikne v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti - kataster nehnuteľností – základná báza pre geografický informačný systém. Dva národné projekty ÚGKK SR v rámci tohto programu: 1.Elektronické služby katastra nehnuteľností a  2. Elektronické služby katastra nehnuteľností - Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS) sú spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v programovacom období 2007-2013. Geodetický a kartografický ústav Bratislava na oboch aktívne participuje. Projekty budú dovŕšené na jeseň roku 2012.

Dokumentačné fondy

Ústav spravuje dokumentačné fondy kartografických diel, ktorých vydavateľom je úrad. Sú dôležitým informačným zdrojom v odbore geodézie, kartografie, katastra. GKÚ buduje a udržiava fond literárnych prameňov a špeciálnych neliterárnych dokumentov a vykonáva knižničnú činnosť s výpožičnou službou. Na Slovensku neexistuje iný správca takýchto odborných a informačných fondov súvisiacich s tvorbou máp na našom území od konca 18. storočia.

Pretože archívne fondy, hlavne mapy, sa využívajú aj v mnohých ďalších vedných disciplínach, Ústredný archív geodézie a kartografie sa v roku 1990 začlenil do siete štátnych archívov medzi archívy osobitného významu. Existujúci mapový fond bude postupne zverejnený na internete.

Orientácia na poskytovanie webových služieb umožní vzájomnú interakciu doteraz oddelených portálov, a to www.geoportal.sk, a www.katasterportal.sk.

Centrálne elektronické registratúrne stredisko

Od roku 2009 sa Geodetický a kartografický ústav Bratislava aktívne podieľal na príprave priestorov pre centrálne elektronické registratúrne stredisko (CERS) v Liptovskom Mikuláši. Toto pracovisko bude ukážkou komplexného prechodu na elektronickú formu uchovávania dokumentácie informačných systémov rezortu. Ich digitálna podoba bude pre verejnosť efektívnejšia.

Katastrálny portál

Katastrálny portál od  1. 9. 2007 poskytuje bezplatné informácie z informačného systému katastra nehnuteľností. Od 1. 9. 2009 portál umožňuje podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad elektronickou formou, čo je ďalší pozitívny krok v službách, ktoré rezort poskytuje verejnosti. Hlavnými užívateľmi sú ministerstvá, Národný bezpečnostný úrad, samosprávne kraje, mestá a obce, Slovenský pozemkový fond, polícia, hasičský a záchranný zbor, colné a daňové úrady, advokáti, exekútori, súdy a prokuratúra, Slovenská akadémia vied a veľa ďalších inštitúcií - ale aj súkromní geodeti, vydavatelia kartografických diel či radoví občania.

Geoportál

Geoportál bol spustený v roku 2004. Rezort na ňom publikuje svoje produkty a zákazník si môže ponúkané údaje prehliadať. Nájde tam základné mapy, topografické mapy, hranice území, názvoslovie, stanice slovenskej priestorovej observačnej služby či digitálny model reliéfu a vypublikované sú aj webové mapové služby.

Slovenská priestorová observačná služba

Slovenská priestorová observačná služba - SKPOS je služba využívajúca globálne navigačné družicové systémy na presné priestorové určenie polohy objektov v reálnom čase. Geodetický a kartografický ústav Bratislava začal koncom roka 2006 skúšobnú prevádzku Slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS). SKPOS je realizovaná v sieti 24 referenčných staníc, ktoré sú vybavené duálnymi prijímačmi globálných navigačných satelitných systémov (GNSS) v infraštruktúre rezortnej počítačovej siete. SKPOS zabezpečuje realizáciu záväzného geodetického systému, t. j. Európskeho terestrického referenčného systému 1989 na výkon geodetických prác a je súčasťou činností správcu geodetických základov. Jej budovanie je

koordinované aj v rámci aktivít Európskeho systému určovania polohy (EUPOS).

Poslanie GKÚ je celospoločenské a plní úlohy štátu. Ústav má svoje nezameniteľné miesto v štruktúre rezortu geodézie, kartografie a katastra pri poskytovaní údajov zo všetkých činností rezortu a to hlavne formou budovania internetových portálov, webových a mapových služieb.

V rámci svojich činností ústav plní aj funkcie koordinačné a vzdelávacie na odborných seminároch a konferenciách doma i v zahraničí.

V oblasti geodetických základov je dôležitá mimorezortná spolupráca - v oblasti správy geodetických systémov s rezortom obrany a v oblasti štátnych hraníc s rezortom vnútra. Nezanedbateľná je aj spolupráca s podobnými inštitúciami v susedných štátoch - Spolkovým úradom pre geodéziu, kartografiu a ciachovanie vo Viedni, Zeměměřičským úřadom v Prahe alebo Ústavom geodézie a kartografie v Budapešti. Dohody o spolupráci máme uzatvorené aj s Poľskom a Ukrajinou. GKÚ pracuje aj v európskych inštitúciách ako sú komisie pre Európsky systém určovania polohy (EUREF a EUPOS).

Cieľ, ku ktorému ústav za 60 rokov svojej činnosti smeroval, je poskytovať funkčný referenčný, dokumentačný a informačný systém spoľahlivo slúžiaci ostaným organizáciám štátnej správy, odborníkom, podnikateľom aj občanom.

Aktualizované 04.01.2017