Preskočiť na obsah


O ústave

Geodetický a kartografický ústav (GKÚ) je rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky („ÚGKK“), so sídlom v Bratislave, ktorého pôsobnosť je pre celé územie Slovenskej republiky.

Poslanie GKÚ je celospoločenské a plní úlohy štátu. Ústav má svoje nezameniteľné miesto v štruktúre rezortu geodézie, kartografie a katastra pri poskytovaní údajov zo všetkých činností rezortu a to hlavne formou budovania internetových portálov, webových a mapových služieb. V rámci svojich činností ústav plní aj funkcie koordinačné a vzdelávacie na mnohých odborných seminároch a konferenciách doma i v zahraničí.

Cieľ, ku ktorému GKÚ viac ako 70 rokov svojej činnosti smeruje, je poskytovať funkčný referenčný, dokumentačný a informačný systém spoľahlivo slúžiaci ostatným organizáciám štátnej správy, odborníkom, podnikateľom aj občanom.

Z histórie a súčasnosti

Geodetický a kartografický ústav Bratislava bol zriadený v roku 1950 vládnym nariadením č.43/1950 pod názvom Slovenský zememeračský a kartografický ústav (SLOVZAKÚ). Jeho základom boli špeciálne technické útvary Ministerstva financií - Triangulačná kancelária v Bratislave, Reprodukčný ústav v Turčianskom svätom Martine, Archív máp katastrálnych v Bratislave, Fotogrametrický ústav pre Slovensko v Bratislave a oddelenie štátnej nivelácie Povereníctva techniky v Bratislave. Činnosť SLOVZAKÚ bola sústredená na oblasť budovania geodetických základov polohových aj výškových, v reprodukčnej a fotogrametrickej oblasti na prípravu tvorby radu nových pôvodných topografických máp z územia celého štátu.

V roku 1954 vznikol vládnym nariadením č.1/1954 samostatný rezort geodézie a kartografie (rezort), ktorý zastrešoval štátnu zememeračskú službu. Novou organizáciou geodetických a kartografických pracovísk bol SLOVZAKÚ premenovaný na Geodetický, topografický a kartografický ústav v Bratislave, v ktorom sa okrem dokončovania trigonometrickej a nivelačnej siete začalo s tvorbou topografickej mapy 1 : 25 000. V roku 1957 došlo k zmene, v dôsledku ktorej vznikli dva ústavy: Geodetický ústav v Bratislave a Kartografický a reprodukčný ústav v Modre - Harmónii. V roku 1958 boli ukončené práce na topografickej mape v mierke 1 : 25000, začaté práce na mape 1 : 10 000 (ukončené v r.1965). V tomto období bola vykonaná revízia a údržba bodov trigonometrickej siete, boli ukončené merania v nivelačnej sieti III. rádu a pre potreby súborného vyrovnania I. rádu Česko-slovenskej jednotnej nivelačnej siete boli prepojené siete okolitých európskych štátov, bol vykonaný prevod údajov do baltského výškového systému a vyhotovené katalógy nivelačných bodov. Začalo sa s budovaním siete opakovaných nivelácií v rámci medzinárodného výskumu recentných vertikálnych pohybov zemského povrchu, ako aj budovanie zvláštnych nivelačných sietí.

Rozsiahla štrukturálna reorganizácia začiatkom roka 1966 priniesla výraznejšiu zmenu v živote ústavu. Jeho činnosť sa sústredila na geodetické základy, archív a dokumentáciu. Vznikol aj experiment s cieľom rozložiť niektoré kompetencie na celé územie štátu, výsledkom čoho bolo zriadenie Kartografického a geodetického fondu v Bratislave, ktorému organizačne podliehala pobočka v Prahe, vytvorená z Geodetického a topografického ústavu v Prahe. KGF nemal dlhé trvanie, zanikol na základe ústavného zákona o federácii v roku 1968, kedy boli obnovené národné rezorty geodézie a kartografie. Bratislavský ústav sa vrátil k názvu Geodetický ústav v Bratislave (1969-1972), v roku 1973 po zmene spôsobu hospodárenia prijal štatút národného podniku s úpravou v názve na Geodetický ústav, n. p. Bratislava (1973-1988) a po zaradení medzi štátne podniky na Geodetický podnik, š. p. Bratislava (1989-1990).

1.januára 1991 vznikol Geodetický a kartografický ústav Bratislava ako nástupnícka organizácia Geodetického podniku, š. p., Bratislava s úlohami nadväznými na doterajšie, rozšírené o tvorbu a vydávanie štátneho mapového diela stredných mierok a správu Ústredného archívu geodézie a kartografie.

Odborné zameranie ústavu

Ústav realizuje, spravuje a rozvíja na území SR záväzné referenčné geodetické systémy, lokalizačné štandardy pre polohu, nadmorskú výšku a tiažové zrýchlenie, buduje sofistikované služby na prenos dĺžkových, výškových a tiažových etalónov.

Spravuje informačný systém geodézie, kartografie a katastra, ktorý je súčasťou celoštátneho informačného systému verejnej správy. Poskytuje informácie prostredníctvom internetových portálov a zákazníckeho centra.

Poslanie ústavu je odvodené od trvalej spoločenskej požiadavky modernej informačnej spoločnosti, v ktorej sa až 80% všetkých informácií o objektoch a javoch na území Slovenskej republiky lokalizuje a vizualizuje. Má nezastupiteľné miesto pri správe referenčných údajov, centrálnom zbere a archivácii dát, ale aj v tvorbe základnej priestorovej bázy.

Prostredníctvom ústavu rezort poskytuje informácie z globálneho navigačného satelitného systému. Tak sa určuje na centimetre presná poloha objektov a javov. Ústav zo zákona vytvára základné referenčné údaje pre geografický informačný systém. Rezort a ústav plnia základnú požiadavku európskych iniciatív na geografické informácie: vytvoriť väzbu medzi geopriestorovými informáciami a systémom vlastníckych a užívacích práv k nehnuteľnostiam.

Geodetické základy

Geodetické základy predstavujú referenčný podklad na jednoznačnú priestorovú a časovo určenú lokalizáciu priestorových a fyzikálnych informácií v geodetických referenčných systémoch s predpísanou presnosťou Ich súčasťou sú body špecializovaných štátnych geodetických sieti (štátna priestorová sieť, štátna trigonometrická sieť, štátna nivelačná sieť a štátna gravimetrická sieť), systém prostriedkov a postupov definujúcich ich parametre s predpísanou presnosťou a dokumentáciou, referenčné modely vyjadrujúce vzťah medzi realizáciami geodetických referenčných systémov a služby umožňujúce v geodetických referenčných systémoch v reálnom čase alebo dodatočne pracovať, alebo údaje medzi nimi transformovať.

Geodetický a kartografický ústav Bratislava ako správca geodetických základov vykonáva prípravné, rekognoskačné, meračské, kontrolné, spracovateľské, analytické, aktualizačné, optimalizačné, transformačné, dokumentačné, archivačné a správcovské práce na úseku geodetických základov. Zabezpečuje prepojenie národných geodetických systémov a realizácii na medzinárodné geodetické referenčné systémy a ich realizácie. Rieši interoperabilitu geodetických meraní a služieb s domácimi rezortnými a mimorezortnými partnerskými organizáciami a zahraničnými partnermi (najmä susedných štátov) prostredníctvom dohôd schválených odbornými skupinami a zmlúv za týmto účelom uzavretých. Zabezpečuje aktualizáciu a modernizáciu údajov a informácii na intranetových a internetových portáloch, údajových skladoch a súčinnosť medzi útvarmi ústavu, ktoré ich poskytujú. Spolupracuje na tvorbe návrhov technológií, zásad, smerníc, koncepcií, noriem a legislatívy z oblasti geodetických základov.

Centrálna databáza údajov katastra nehnuteľností

V oblasti Centrálneho katastra nehnuteľností tvoria ťažisko portálové služby čerpajúce z údajov jeho centrálnych databáz. Tieto údaje slúžia ako podklad na tvorbu územných plánov miest a obcí, daňové a poplatkové účely, na ochranu kultúrnych pamiatok a chránených skutočností a sú súčasťou iných tematických geografických informačných systémov (napr. v životnom prostredí, mestských informačných systémoch, pri cenových mapách, technických mapách miest a pod.).

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním - obsahuje množstvo odborných prác od prípravných konaní cez zisťovanie priebehu hraníc a meračské práce až po vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a popisných informácií a vyhlásenie platnosti. Katastrálny operát sa obnovuje aj spracovaním číselných výsledkov zo skorších mapovaní, ktoré neboli v minulosti využité pri tvorbe vektorových katastrálnych máp. Výsledkom je tzv. implementovaná mapa, v ktorej časť lomových bodov parciel má súradnice merané a časť súradníc bodov je určená vektorizáciou analógových katastrálnych máp.

Základná báza geografických informačných systémov

Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®) je informačný systém zabezpečujúci aktualizáciu referenčných a ostatných priestorových údajov, ich sprístupnenie a zabezpečenie kontroly ich kvality, efektívnu integráciu priestorových údajov ISVS iných povinných osôb prostredníctvom elektronických služieb a integráciu do celkovej architektúry eGovernmentu. Za referenčné priestorové údaje je ÚGKK SR zodpovedný na základe zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

ZBGIS® tvoria údaje a metaúdaje o priestorových objektoch krajiny, ich priestorových a tematických atribútov a vzájomných väzbách. Je to 3D model reálneho sveta s určitou mierou abstrakcie, ktorý je referenčným základom národnej infraštruktúry priestorových údajov. Rozsah priestorových referenčných údajov o objektoch spravovaných v rámci ZBGIS® určuje katalóg tried objektov ZBGIS® (KTO ZBGIS®). KTO ZBGIS® bol vytvorený s cieľom čo najlepšie vystihnúť národné prostredie a jeho špecifiká a aj v súčasnosti ostáva jeho obsahová štruktúra otvorená. Logická štruktúra katalógu, ako aj objektová a atribútová špecifikácia, dodržuje kódovanie FACC podľa DIGESTu. Rozsah ostatných údajov ZBGIS® je definovaný vo Vyhláške ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.“

Dokumentačné fondy

Ústav spravuje dokumentačné fondy kartografických diel, ktorých vydavateľom je úrad. Sú dôležitým informačným zdrojom v odbore geodézie, kartografie, katastra. GKÚ buduje a udržiava fond literárnych prameňov a špeciálnych neliterárnych dokumentov a vykonáva knižničnú činnosť s výpožičnou službou. Na Slovensku neexistuje iný správca takýchto odborných a informačných fondov súvisiacich s tvorbou máp na našom území od konca 18. storočia.

Pretože archívne zbierky, predovšetkým mapové diela sú jedinečnými historicky významnými archívnymi dokumentmi a využívajú sa aj v mnohých ďalších vedných disciplínach, Ústredný archív geodézie a kartografie sa v roku 1990 začlenil do siete štátnych archívov medzi archívy osobitného významu, v súčasnosti špecializované verejné archívy. Podrobné informácie o zbierkach archívu sú dostupné na geoportáli v sekcii Archív, jednotlivé mapové diela budú postupne zverejnené vo webovej aplikácii Mapový klient ZBGIS v téme Archív.

Orientácia na poskytovanie webových služieb umožní vzájomnú interakciu doteraz oddelených portálov, a to www.geoportal.sk, a www.katasterportal.sk.

Centrálne elektronické registratúrne stredisko

Od roku 2009 sa Geodetický a kartografický ústav Bratislava aktívne podieľal na príprave priestorov pre centrálne elektronické registratúrne stredisko (CERS) v Liptovskom Mikuláši. CERS okrem ukladania spisov poskytuje naskenované spisy príslušným katastrálnym odborom na základe ich požiadaviek.

Katastrálny portál

Katastrálny portál, ktorý od 1. 9. 2007 poskytoval bezplatné informácie z informačného systému katastra nehnuteľností ukončil svoju prevádzku k 30.4.2022. Od 1.5.2022 ho nahradil z veľkej časti Portál ESKN, prípadne Mapový klient ZBGIS a ostatné aplikácie rezortu.

Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností (Portál ESKN)

Portál ESKN bol vytvorený v rámci projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností financovaného z Európskych štrukturálnych fondov (ERDF) - Operačný program Informatizácia spoločnosti OPIS 1 - "Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb". Portál ESKN umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru, získať oprávneným subjektom súhrnné a detailné informácie bez zložitej korešpondencie. Sprístupnenie informácií je realizované na základe Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Portál ESKN je primárne určený pre občanov SR. V žiadnom prípade nie je určený pre hromadný prístup k údajom KN a pre väčšie než bežné prehliadanie týchto údajov. Údaje KN vo väčšom rozsahu (hromadné údaje KN) poskytuje rezort Úradu geodézie, kartografie a katastra SR podľa § 21 ods. 2 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších prepisov na základe zmluvy. Portál ESKN je aktualizovaný v denných intervaloch z údajov dodávaných príslušnými Okresnými úradmi, katastrálnymi odbormi.

Geoportál

Geoportál bol spustený v roku 2004. Rezort na ňom zobrazuje informácie o poskytovaní referenčných priestorových údajov, služieb priestorových údajov a informácií o referenčných priestorových údajoch podľa zákonov č.215/1995 Z. z. a 162/1995 Z. z. z oblastí:

  • geodetické základy,
  • Slovenská priestorová observačná služba SKPOS®,
  • Základná báza údajov pre geografický informačný systém ZBGIS®,
  • pôvodné štátne mapové dielo,
  • kataster nehnuteľností,
  • Ústredný archív geodézie a kartografie.

Nájdete tam produkty administratívnych hraníc, geografického názvoslovia, ortofotomozaiky, leteckého laserového skenovania a iné.

Slovenská priestorová observačná služba

Slovenská priestorová observačná služba (SKPOS) je multifunkčný nástroj na presné určovanie polohy objektov a javov pomocou globálnych navigačných družicových systémov (ďalej GNSS). Služba umožňuje používateľom pracovať on-line alebo dodatočne v záväzných geodetických referenčných systémoch ETRS89 a S-JTSK (v realizácii JTSK03). SKPOS pozostáva zo siete permanentných referenčných staníc GNSS pripojených pomocou privátnej virtuálnej siete do Národného servisného centra nachádzajúceho sa na Geodetickom a kartografickom ústave v Bratislave. Národné servisné centrum je vybavené riadiacim softvérom služby, ktorý spravuje namerané družicové observácie zo siete permanentných referenčných staníc a zároveň generuje tzv. sieťové korekcie pre používateľov využívajúcich službu v reálnom čase a údaje slúžiace na dodatočné spracovanie pre používateľov vybavených postprocesingovým softvérom.

Aktualizované 29.07.2022