Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Kataster nehnuteľností | GKÚ

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností (ďalej len "kataster") je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností.
Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov,
o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov.
Právny rámec katastra vymedzuje Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. , o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach. Viac na stránke www.geoportal.sk . Údaje z informačného systému poskytuje GKÚ.

Katastrálny portál
Katastrálny portál, ktorý od  1. 9. 2007  poskytoval bezplatné informácie z informačného systému katastra nehnuteľností ukončil svoju prevádzku k 30.4.2022. Od 1.5.2022 ho nahradil Portál ESKN . Hlavnými užívateľmi naďalej zostali ministerstvá, Národný bezpečnostný úrad, samosprávne kraje, mestá a obce, Slovenský pozemkový fond, polícia, hasičský a záchranný zbor, colné a daňové úrady, advokáti, exekútori, súdy a prokuratúra, Slovenská akadémia vied a veľa ďalších inštitúcií - ale aj súkromní geodeti, vydavatelia kartografických diel či radoví občania. 

Prístup do Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností za účelom LUSTRÁCIE
Prístup do Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností za účelom LUSTRÁCIE prideľuje  Geodetický a kartografický ústav Bratislava na základe uzavretej dohody medzi oprávneným subjektom a Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava.

Aktualizované 28.07.2022