Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Poskytovanie informácií | GKÚ

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií verejnosti

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“):

1. Miesto, čas a spôsob získania informácií

V sídle Geodetického a kartografického ústavu Bratislava, Chlumeckého č. 4, 827 45 Bratislava, e-mail: gku@skgeodesy.sk.

Žiadosť o poskytnutie informácie sa zaeviduje v podateľni. Osobné podanie žiadosti o informácie je možné každý pracovný deň od 8.00 do 13.00 hod. Tu je možné podávať aj návrhy, podnety, sťažnosti ako aj iné podania.

2. Postup pri sprístupnení informácie

a) Žiadosť v predpísanej forme ústav zaeviduje v podateľni v Evidencii žiadosti podľa § 20 zákona.
b) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, ústav písomne vyzve žiadateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 dní neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba žiadosť doplniť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu pre tento nedostatok nemožno sprístupniť, žiadosť bude odložená.
c) Na žiadosť ústav písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.
d) Pri žiadosti o informácie, ktoré nemá ústav k dispozícii koná sa podľa § 15 zákona.
e) Ústav sprístupní požadované informácie spôsobom určeným žiadateľom. Ak to nie je možné dohodne iný spôsob sprístupnenia informácie. Žiadosť o sprístupnenie informácie vybaví bez zbytočného odkladu do 10 dní odo dňa podania žiadosti. Zo závažných dôvodov uvedených v § 17 ods. 2) zákona, môže byť táto lehota predĺžená najviac o 10 dní, pričom ústav koná podľa § 17 ods. 3) zákona.
f) V prípade, že informácia, ktorá je požadovaná je verejne prístupná, vybavenie (sprístupnenie) sa vykoná odkazom na príslušný verejný zdroj. Ústav tak nekoná v prípade uvedenom v § 7 ods. 2) zákona.
g) V prípade, že informácia nebude sprístupnená, vydá ústav o odmietnutí informácie písomné rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi. Proti rozhodnutiu je možné podať opravný prostriedok (informácia v bode 3.).

3. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Opravné prostriedky proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácií sa podávajú do sídla Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave, Chlumeckého č. 4, 827 45 Bratislava, písomnou formou, osobným doručením, alebo elektronickou poštou do 15 dní od doručenia rozhodnutia o odmietnutí požadovanej informácie alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. O odvolaní proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie rozhoduje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

4. Stanovenie úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

1. Platné predpisy:

1.1 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení nekorších predpisov
1.2 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

2. Výška úhrad

Spôsob sprístupnenia informácie
(nosné médium)
Merná jednotka
(MJ)
Úhrada za MJ
v EUR
Poznámka
Ústnou formou alebo telefonicky   bez úhrady  
Elektronickou poštou   bez úhrady  
Na médiu – papier formát A4 - jednostr. 0,08  
- dvojstr. 0,13  
formát A3 – jednostr. 0,17  
- dvojstr. 0,27  
Na médiu – DVD 1 kus 0,50  
Na médiu – kompaktný disk (CD) 1 kus 0,40  
Obaly na odoslanie informácie poštou obálka A6 0,03 V prípade použitia iných obalov, bude cena stanovená individuálne
obálka A5 0,05
obálka A4 0,10
obálka na CD a DVD 0,10
Poštovné s doručením do vlastných rúk do 50 g 1,20 Pri zaslaní balíkom sa použije cena konkrétnej zásielky
do 500g 1,40
do 1000g 1,80

Poznámka : Údaje z Informačného systému geodézie, kartografie a katastra sa poskytujú v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Poskytovanie týchto údajov sa spoplatňuje v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Forma vykonania úhrad

3.1 Osobne do pokladne – pri osobnom prevzatí informácie
3.2 Poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu – úhradu je nutné vykonať pred odovzdaním informácie

PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV

A. PRÁVNE PREDPISY NA ÚSEKU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA

1. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
2. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
3. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
4. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
5. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

B. SÚVISIACE PREDPISY

6. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
7. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
8. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
9. Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
10. Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
11. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
12. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
13. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
14. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a o vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov
15. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
16. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zverejnenie a označenie zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z.o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 54/2019, § 10 ods. 4, je vedúca kancelárie riaditeľa
PhDr. JUDr. Monika Pavlovová, PhD..

Spôsoby podávania podnetov:

  • písomne,
  • ústne do zápisnice
  • elektronicky

Adresa: Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava.

Mail: gkukr@skgeodesy.sk

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Aktualizované 10.06.2022