Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2017   8. Analýza osobitnej evidencie katastrálneho operátu - registra "líniových stavieb" (register LS)

8. Analýza osobitnej evidencie katastrálneho operátu - registra "líniových stavieb" (register LS)

Register LS bol do praxe zavedený právnou úpravou (§ 45 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) a predstavoval súbor listín a ich príloh preukazujúcich prevod alebo prechod vlastníckych práv k dielom parciel. Podľa vtedajšej právnej úpravy orgány katastra nevykonávali zápis uvedených listín do katastrálneho operátu, tieto listiny neukladali do zbierky listín, ale viedli ich v registri LS, pokiaľ sa neuskutočnil prevod alebo prechod vlastníckeho práva ku všetkým dielom, ktoré podľa geometrického plánu tvorili novú parcelu. V praxi spôsoboval tento nesystémový register LS množstvo problémov, najčastejším bolo vytváranie duplicitného vlastníctva, nakoľko nie všetky listiny boli uložené v zbierke listín a pri poskytovaní údajov sa nie vždy prezeral aj register LS. Z uvedených dôvodov bolo ustanovenie § 45 katastrálneho zákona s účinnosťou od 01.09.2009 zrušené, čím vznikol legislatívne neriešený nesúlad medzi evidovanými údajmi katastra a platnými právnym vzťahmi k nehnuteľnostiam. Aj napriek tomu, že od tohto dátumu sa už nepovoľovali vklady k dielom parciel a nové listiny sa už do registra LS neukladali, úplné odstránenie registra LS sa ani do súčasnosti nepodarilo, nakoľko ide o komplikovaný a časovo náročný proces, kedy si orgány katastra musia sami zhotoviť technické podklady na jeho odstránenie. V roku 2017 katastrálne odbory okresných úradov aj naďalej intenzívne pracovali na úlohe odstránenia registra LS a prebiehalo pravidelne vyhodnocovanie plnenia tejto úlohy. V roku 2017 bolo ukončených 84,2 % zo všetkých konaní.

Prehľad ukončovania konaní z registra LS:

Aktualizované 27.02.2018