Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2017   4. Vektorové mapy určeného operátu (VMUO) zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti

4. Vektorové mapy určeného operátu (VMUO) zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti

ÚGKK SR a ním riadené organizácie zaznamenali aj v roku 2017 pokrok v počte ukončených VMUO zobrazujúcich pôvodné nehnuteľnosti. K 31.12.2017 bolo v KN 7 821 811 pozemkov evidovaných ako parcely registra C, z toho 6 260 631 (80,04 %) s vpísaným vlastníckym vzťahom na listoch vlastníctva (LV). Zvyšné reálne pozemky, parcely registra C v počte 1 561 180 sú najmä združené poľnohospodárske alebo lesné pozemky, prípadne pozemky s inou konfiguráciou, ako boli pôvodné nehnuteľnosti, ku ktorým sú v rámci zostavovania registrov obnovenej evidencie pozemkov  vyšetrované a zakladané právne vzťahy (tzv. parcely registra E). Takýchto parciel registra E so založenými vlastníckymi vzťahmi vedenými na LV bolo k 31.12.2017 v KN 7 942 080. Každá z nich je zároveň zobrazená vo VMUO, ktorá tvorí špeciálny súbor pre každé k. ú. V uplynulom roku sa dopracovala a vyhlásila platnosť VMUO v  87 k. ú., celkovo bola dopracovaná a vyhlásená platnosť VMUO v 3 499 k. ú. z očakávaného počtu 3 532 k. ú. V 10 k. ú. bola VMUO zrušená, pretože všetky parcely registra E zanikli (všetky práva k pozemkom evidovaným ako parcely registra E boli zapísané k pozemkom evidovaným ako parcely registra C).

Prehľad súborov VMUO

Aktualizované 27.02.2018