Preskočiť na obsah


Názvy vrchov, dolín, priesmykov a sediel

Štandardizované názvy kategórií vrch, dolina, priesmyksedlo podľa platného  Katalógu tried objektov ZB GIS poskytuje bezodplatne Geodetický a kartografický ústav Bratislava ako referenčné údaje z databázy štandardizovaného geografického názvoslovia (databáza GN) https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/ vo formátoch GPKG, Esri SHP, Esri GDB, CSV a mapovými službami WMSWFS.

Predmetom štandardizácie sú názvy. Uvádzané hodnoty nadmorských výšok majú výlučne informatívny charakter; ich presnosť závisí od spôsobu určenia alebo od zdroja, z ktorého boli získané. Vo väčšine prípadov boli výšky, hlavne vrchov, prevzaté z výšok určených trigonometrickým meraním výšok geodetických bodov v trigonometrickej sieti. Podľa najnovšieho digitálneho modelu reliéfu DMR 5.0. plánujeme vykonať spresnenie hodnôt nadmorských výšok.
 
Databáza GN bola vytvorená na podklade vydaných zoznamov štandardizovaných názvov Základnej mapy SR mierky 1:10 000, mierky 1: 50 000 a Vodohospodárskej mapy SR mierky 1:50 000, ku ktorým sa pripojili doplňujúce údaje.
 
Na zobrazenie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov ZB GIS slúži webová mapová aplikácia Mapový klient ZBGIS https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/zakladna-mapa.

Databáza GN neobsahuje názvy všetkých objektov, výber teda nie je konečný, lebo v podklade, z ktorého sa vychádzalo, často neboli pomenované aj významnejšie objekty. Vítame preto podnety na doplnenie a štandardizáciu ďalších názvov alebo na opravu nesprávnych údajov. Po posúdení podnetov, prípadnej úprave a štandardizácii podľa stanovených pravidiel tieto názvy môžu prispieť k rozšíreniu zverejneného obsahu.

V súčasnosti prebieha rozširovanie obsahu databázy GN o názvy z katastrálnych máp, o názvy z lesníckych máp a o ďalšie správcami navrhnuté názvy nepomenovaných vodných tokov. Variantné názvy slúžia výlučne ako pomôcka pri vyhľadávaní prostredníctvom akejkoľvek naplnenej neštandardizovanej podoby názvu. K štandardizovaným názvom sa dopĺňajú priebežne z dostupných mapových alebo iných podkladov. Historické názvy sa k štandardizovaným názvom dopĺňajú ako všetky predchádzajúce štandardizované podoby.

Názvy geomorfologických jednotiek

 

Aktualizované 30.11.2023