Preskočiť na obsah


Ochranné známky


Podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR požiadal dňa 19.5.2011 o registráciu 2 ochranných známok. Ochranné známky boli uverejnené vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 9 /2011 – SK na strane 164.

Osvedčenie o zápise ochrannej známky ZBGIS®  Dodatok č.1 k Osvedčeniu o zápise ochrannej známky ZBGIS®

Osvedčenie o zápise ochrannej známky SKPOS® Dodatok č.1 k Osvedčeniu o zápise ochrannej známky SKPOS®

Aktualizované 03.05.2021