Preskočiť na obsah


Kamerový systém

Geodetický a kartografický ústav (GKÚ) je rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky („ÚGKK SR“).

Na účely Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie o GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) GKÚ informuje, že na základe poverenia je prevádzkovateľom kamerového systému (interného aj externého) ÚGKK SR.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov, vymedzenie účelu a prostriedkov ich spracúvania nájdete na linku Kamerové systémy .

Aktualizované 22.11.2023