Preskočiť na obsah


Úvod   Aktuality   Úspora spotreby tepla ÚGKK SR po zateplení budovy svojho sídla znížením jej energetickej náročnosti

Úspora spotreby tepla ÚGKK SR po zateplení budovy svojho sídla znížením jej energetickej náročnosti

ÚGKK SR túto zimu ušetril polovicu spotreby tepla.

Znižovanie energetickej náročnosti budov je možné dosiahnuť významným nástrojom - zateplením. Zateplenie Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) aplikoval na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, v ktorej má sídlo. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) má sídlo v budove na Chlumeckého 2-4 v Bratislave, ktorá bola skolaudovaná ešte v roku 1982 a má teda 45rokov. Nakoľko budova nespĺňala minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  ÚGKK SR zaradil obnovu budovy jej zateplením do svojich investičných akcií.  Súhlas so začatím obstarávania stavby „Zateplenie administratívnej budovy v spoločnej správe Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Geodetického a  kartografického ústavu Bratislava a  Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave bol udelený Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Vzhľadom na situáciu spôsobenú opatreniami prijatými za účelom zamedzenia šírenia prenosnej choroby COVID-19, bola realizácia predpokladaného termínu začatia a ukončenia zateplenia budovy presunutá do roku 2021 a ukončená v priebehu roku 2022.

Cieľom a zároveň výsledkom obnovy budovy sídla úradu ÚGKK SR jej zateplením bolo zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy po jej obnove, čo v  konečnom dôsledku znamenalo nielen úsporu nákladov na energie a zníženie nákladov na prevádzku budovy, ale aj zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov. Okrem zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy sa obnovou budovy odstránili aj stavebné poruchy budovy a dosiahlo sa aj celkové zlepšenie vzhľadu budovy.

V zmysle vyššie uvedených investičných aktivít sa ÚGKK SR podarilo dosiahnuť úsporu spotreby tepla oproti vykurovacím obdobiam 2021/2022 vo výške 48 %, oproti  2020/2021 vo výške 52 % a oproti 2019/2020 vo výške 46 %.
Grafické znázornenie spotreby tepla je uvedené v nasledujúcom Grafe č.1

Z finančného hľadiska i napriek polovičnej úspore spotreby tepla ÚGKK SR zaplatil za vykurovanie vyššiu cenu z dôvodu vysokej ceny tepla. 

Grafické znázornenie výšky nákladov na vykurovanie za obdobie 2022/2023 oproti predchádzajúcom obdobiam v náraste o  cca 18 000 € (cca 45%) je znázornené v nasledujúcom Grafe č.2

    Ing. Ján Mrva 
predseda ÚGKK SR

 

Aktualizované 21.06.2023