Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Aktuality | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Aktuality

 

 • Odborné prezentácie zástupcov ÚGKK SR na 26. slovenských geodetických dňoch konaných 8. a 9. novembra 2018 v Banskej Bystrici:

LEITMAN, M. – Katastrálny odbor ÚGKK SR: Nové elektronické služby katastra nehnuteľností pre geodetov
ŠOLTÝSOVÁ, Ľ. – Legislatívno-právny odbor ÚGKK SR: Novela katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii
LEITMANNOVÁ, K. – Odbor geodézie a medzinárodných vzťahov ÚGKK SR: Aktuálna činnosť ÚGKK SR v oblasti referenčných priestorových údajov

 • Otázky a odpovede k novele Katastrálneho zákona

 • Od 1. októbra 2018 je účinný zákon č. 212/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 263/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

  Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša novela katastrálneho zákona a novela vyhlášky č. 461/2009 Z. z., sú:

  1. kompetencia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR rozhodovať na centrálnej úrovni v pochybnostiach o predmete katastra,
  2. skrátenie niektorých lehôt v katastrálnom konaní
     - zavedenie osobitnej lehoty na výmaz záložného práva z doterajších 60 dní na 5 pracovných dní,
    - skrátenie lehoty na vykonanie záznamu v prípade, že návrh bude podaný elektronicky prostredníctvom formulára, a to zo 60 na 30 dní,
  3. zavádza sa evidencia cien nehnuteľností do obsahu katastra,
  4. precizujú sa podmienky na zápis práv k stavbám, bytom a nebytovým priestorom,
  5. precizujú sa ustanovenia o konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte (§ 59) a rozširujú sa dôvody na opravu chyby v katastrálnom operáte,
  6. ustanovuje sa oprávnenie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a okresného úradu spracúvať osobné údaje potrebné na účely katastra,
  7. aktualizácia určitých údajov evidovaných v katastri nehnuteľností automatizovaným spôsobom, a to prevzatím údajov z iných referenčných registrov,
  8. upravujú sa jednoznačné pravidlá verejnosti katastrálneho operátu a poskytovanie údajov katastra
     - zavádza sa nový výstup z katastra nehnuteľností, a to súpis nehnuteľností, 
     - upravuje sa elektronická služba – Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností,
  9. upravuje sa vydávanie Preukazu geodeta a vedenie Centrálneho registra geodetov Úradom geodézie, kartografie a katastra SR.

  Zákon č. 212/2018 Z. z. nájdete tu.
  Vyhlášku č. 263/2018 Z. z. nájdete tu.

 • Stanovisko k otázkam a podnetom týkajúcim sa vyhotovovania geometrických plánov (KO-7158/2017-68 zo dňa 07.08.2017)
 • Dňa 9.- 10.marca 2017 sa v Častej - Papierničke uskutočnili 5. slovenské právnické dni zamerané na kataster nehnuteľností.

Prednášky z podujatia:

 • Dňa 3.- 4.marca 2016 sa v Častej - Papierničke konali 4. slovenské právnické dni zamerané na kataster nehnuteľností.

Prednášky z podujatia:

Elektronické katastrálne konanie a spôsob realizácie elektronických právnych úkonov pri nakladaní s nehnuteľnosťami
Kataster nehnuteľností a zákon o dobrovoľných dražbách
Katastr nemovitostí v České republice v podmínkách nového občanského zákonníku
Niektoré vybrané problémy v súvislosti so zriaďovaním vecných bremien a ich zápis v katastri nehnuteľností
Nakladanie s majetkom cirkví a náboženských spoločenstiev
Neplatnosť právnych úkonov
Niektoré aplikačné problémy zápisu práv k nehnuteľnostiam v KN
Novela katastrálneho zákona
Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad
Plánovaný návrh zákona o realitnom sprostredkovaní
Právna úprava drobenia pozemkov a jej vplyv na zápis práv do katastra
Právne aspekty novej právnej úpravy pozemkových spoločenstiev
Problémy aplikácie zákona o kontrole v štátnej správe a zákona o priestupkoch
Správny súdny poriadok a jeho dopad na katastrálne konanie
Konkurzné konanie a jeho vplyv na katastrálne konania o zápis vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností
Reštrukturalizácia v zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a jej vplyv na katastrálne konanie
Usporiadanie nehnuteľného majetku rímskokatolíckej cirkvi v diecéze
Vplyv novely notárskeho poriadku na vydávanie vyjadrení SPF k osvedčovaniu vlastníckeho práva vydržaním
Záložné právo podľa § 15 zákona o bytoch
Zápis vecného bremena a katastrálne konanie z pohľadu § 23 ods. 5 zákona o bytoch
Zaručená konverzia dokumentov_elektronické konanie o návrhu na vklad
Metodické usmernenie LPO-7117/2015/AN
Návrh na vklad - vzor úvodu
Vzor Osvedčovacej doložky

 

 • Dňa 03.11.2015 ÚGKK SR aktualizoval produkt TSGP na verziu 1.2. Pribudla funkcionalita načítavania súborov FPU resp. DBF (súbor aktualizovaný 03.11.2015).
 • Dňa 04.06.2015 sprístupnil ÚGKK SR v spolupráci s VÚGK program KGP „Kontrola geometrických plánov“. KGP slúži na kontrolu súborov eXtensible Markup Language (ďalej len „XML“), ktoré sa odovzdávajú ako súčasť elektronických podkladov na aktualizáciu katastrálneho operátu. Aplikácia zabezpečuje nielen kontrolu štruktúry súborov, ale aj kontrolu súladu doterajšieho stavu výkazu výmer s aktuálnymi údajmi katastra nehnuteľností. Týmto je skompletizovaná sada nástrojov na spracovanie a kontrolu podkladov na aktualizáciu súboru popisných informácií. Prvým krokom bolo sprístupnenie aplikácie TSGP na tvorbu súborov vo formáte XML (15. 12. 2014). Program je dostupný na internetovej adrese http://kgp.vugk.sk/. Popis a funkcionalita programu na kontrolu súborov XML je popísaná v nápovede.
 • Dňa 20. – 22. mája 2015 sa uskutočnilo 32. Zasadnutie zememeračských a katastrálnych úradov z Chorvátska, Rakúska. Slovenska, Slovinska, južného Tyrolska, Trentina, Terstu, Českej Republiky a Maďarska.
  Prednáška ÚGKK SR na tému „Presnosť a obsah katastrálnych máp“ :
 • Pri príležitosti 20. Výročia prijatia zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom sa uskutočnila v dňoch 6.-7. mája 2015 v Častej – Papierničke konferencia „Kataster nehnuteľností a koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva“
  Prednášky ÚGKK SR:
 • Dňa 24.03.2015 sa na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky konala za účasti zástupcov ústredných orgánov štátnej a verejnej správy prezentácia možností poskytovania údajov katastra nehnuteľností webovými službami. Prezentované boli služby poskytované aplikáciami CICA, KAPOR, MAPKA a Portál produktov a služieb, prostredníctvom ktorého je možný prístup k  údajom informačného systému katastra nehnuteľností pre VÚC/mesto/obec, ako aj údajová základňa katastra nehnuteľností a súvisiaca problematika (prezentácie sú formáte pdf).
 • V rámci záverov z rokovania zástupcov Úradu geodézie kartografie a katastra SR a  Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, sa uskutočnil v dňoch 4. a 5. februára 2015 v priestoroch univerzity súbor prednášok, v rámci ktorého expertný tím úradu odprednášal študentom najmodernejšie inovácie prebiehajúce v aplikačnej praxi katastra nehnuteľností. Prednáškový seriál prebiehal v troch poldňových blokoch, keď jednotlivé prednášky boli pripravené v rozsahu 45 minút s využitím powerpointových prezentácií, s ktorými sa môžete oboznámiť tu (prezentácie sú vo formáte pdf):
 • Dňom 15.12.2014 sprístupnil  ÚGKK SR pre vyhotoviteľov geodetických a kartografických prác nespoplatnenú možnosť využiť na automatizovanú tvorbu súboru XML, ako aj na zostavenie výkazu výmer produkt TSGP (Textové súbory geometrického plánu).  Produkt TSGP verzia 1.1 (inštalačný software a používateľská príručka) si možno stiahnuť tu. (súbor aktualizovaný 11.02.2015)

 

 

 

Aktualizované 30.10.2023