Preskočiť na obsah


Preukaz geodeta

Žiadosť o vydanie preukazu geodeta (formát pdf)

Preukaz geodeta sa vydáva v zmysle vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a usmernenia ÚGKK SR č. USM ÚGKK SR 10/2019, zo dňa 20.09.2019, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu geodeta.

Pri opakovanom podaní žiadosti o vydanie preukazu geodeta, doterajší alebo už neplatný preukaz geodeta je potrebné vrátiť na ÚGKK SR súčasne so žiadosťou o vydanie preukazu geodeta.

Vydanie preukazu geodeta je spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Upozornenie k poplatkom za vydanie preukazu geodeta

 • správny poplatok neuhrádzajte vopred a bez vyzvania (výška správneho poplatku sa odvíja od žiadosti žiadateľa o vydanie preukazu geodeta prvýkrát; vráteného preukazu geodeta, ktorého platnosť skončila; preukazu geodeta, ktorý bol poškodený, zničený, stratený alebo odcudzený),
 • k úhrade správneho poplatku budete vyzvaní e-mailovou správou z adresy ÚGKK SR: alzbeta.belzarova@skgeodesy.sk, v ktorej bude priložený platobný predpis,
 • úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi:
  • na ktoromkoľvek kiosku použitím QR kódu uvedenom v ľavom hornom rohu na platobnom predpise (zoznam kioskov nájdete na www.e-kolky.sk),
  • prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise - dodržujte číslo účtu, variabilný, konštantný a špecifický symbol,
  • zaplatením poštovej poukážky, ktorá je súčasťou platobného predpisu,
  • eKolkom zakúpeným na Slovenskej pošte, v prípade osobného doručenia žiadosti o vydanie preukazu,
 • dodržujte dátum splatnosti uvedený na platobnom predpise,
 • pri úhrade po dátume splatnosti uvedenom na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle účtu alebo variabilnom symbole Vám bude poplatok automaticky vrátený späť; pre opätovnú úhradu je potrebné vyhotoviť nový platobný predpis, o ktorý musíte požiadať emailom na adresu ÚGKK SR: alzbeta.belzarova@skgeodesy.sk alebo telefonicky +421 940 991 203
 • doklad o úhrade nie je potrebné zasielať na ÚGKK SR, táto informácia sa automaticky zobrazí v centrálnom systéme,
 • platobný predpis je jedinečný a slúži iba na úhradu úkonov označených na platobnom predpise, platobné údaje nie je možné použiť na opakovaný úkon,

Oznam

Neplatný preukaz oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti je po skončení platnosti potrebné vrátiť na katastrálny odbor okresného úradu, ktorý preukaz vydal.

Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_12/2018, zo dňa 21. 05. 2018, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazov na úseku geodézie, kartografie a katastra bolo od 1. 10. 2019 zrušené.

Aktualizované 22.03.2024