Preskočiť na obsah


Kvalifikačná skúška osobitnej odbornej spôsobilosti

Kvalifikačná skúška na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné a úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

Podmienky na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti ustanovuje § 7 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Žiadosti na vykonanie kvalifikačnej skúšky na získanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti sa podávajú v zmysle § 37 vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii.

Účasť na kvalifikačnej skúške sa spoplatňuje podľa sadzobníky správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka 5 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov). Zamestnanci okresných úradov sú od správnych poplatkov oslobodení.

Kvalifikačná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na preverovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné a úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v súlade s Rokovacím a skúšobným poriadkom skúšobnej komisie.

Kvalifikačná skúška pozostáva z dvoch častí:

  • písomná skúška
  • ústna skúška

Otázky ku kvalifikačnej skúške sú tematicky rozdelené do štvorice okruhov (jedna otázka z každej oblasti):

  • právne predpisy
  • pozemkové úpravy a obnova evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim
  • kataster nehnuteľností a zhotovovanie geometrických plánov
  • geodézia

Písomná časť kvalifikačnej skúšky trvá 60 min, za účasti jedného člena skúšobnej komisie alebo tajomníka a pozostáva zo štvorice náhodne vybratých otázok z každého okruhu po jednej otázke.

Ústna časť kvalifikačnej skúšky prebieha za účasti všetkých prítomných členov skúšobnej komisie a pozostáva zo štvorice otázok zadaných žiadateľovi.

Ak sa kvalifikačná skúška uskutoční online formou v zmysle dodatku č. 1 č. RP_ÚGKK SR_11/2021, potom pozostáva z ústnej časti. Podrobnosti o priebehu skúšky sa zasielajú emailom po potvrdení účasti na skúške.

Kontaktná osoba, tajomníčka skúšobnej komisie: Alžbeta Belzárová 
tel.: +421 940 991 203, e-mail: alzbeta.belzarova@skgeodesy.sk

  • Termín konania kvalifikačnej skúšky stanoví predseda skúšobnej komisie podľa počtu podaných žiadostí
  • Prihlásené fyzické osoby písomne pozve predseda skúšobnej komisie spravidla najmenej 30 dní pred termínom konania kvalifikačnej skúšky
  • Zoznam členov skúšobnej komisie ÚGKK SR (formát pdf)

Aktualizované 22.03.2024