Preskočiť na obsah


5. Registre obnovenej evidencie pozemkov

K 31.12.2016 bolo v katastri evidovaných 3 559 územných technických jednotiek, ktorými sú k. ú. Registre sa zhotovujú od roku 1995 vo všetkých k. ú. okrem vojenských obvodov (17). Registre spracúvajú zmluvné subjekty, pričom správnym orgánom podľa kategorizácie stanovenej zákonom Národnej rady SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov je KO OÚ alebo pozemkový a lesný odbor OÚ. Vďaka plynulému finančnému krytiu tejto dôležitej úlohy zo strany vlády SR a aktivite ÚGKK SR sa v roku 2016 podarilo dokončiť registre v k. ú. v kompetencii ÚGKK SR. V roku 2017 zostáva dokončiť registre ešte v 21 k. ú., z toho 12 k. ú. v kompetencii ÚGKK SR a 9 k. ú. v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Prehľady o registroch podľa krajov sú zverejnené na webovom sídle ÚGKK SR.

Poznámka: k 31.12.2016 bolo vpísaných do LV 8 024 523 parciel registra E, vrátane právnych vzťahov k nim.

Aktualizované 05.02.2017