Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:19. Legislatívna a koncepčná činnosť | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


19. Legislatívna a koncepčná činnosť

ÚGKK SR spracoval návrhy nových oboch kľúčových zákonov upravujúcich problematiku geodézie, kartografie a katastra. Ide o zákon o geodézii a kartografii a katastrálny zákon. Pre zabezpečenie lepšieho rozvoja informačného systému katastra nehnuteľností ako aj informačného systému geodézie a kartografie ÚGKK SR navrhol presun kompetencií týkajúcich sa katastra nehnuteľností zo zákona o geodézii a kartografii priamo do katastrálneho zákona. Týka sa to najmä udeľovania osobitnej odbornej spôsobilosti na overovanie geodetických a kartografických prác, ktorých výsledky sa preberajú do katastra nehnuteľností ako aj ustanovení, týkajúcich sa špecifikovania týchto prác. Oba návrhy zákonov sú v legislatívnom procese. Navrhované zákony majú za cieľ okrem iného:

  • zvýšiť otvorenosť informačného systému a zlepšiť služby pre občanov ako aj štát prostredníctvom elektronickej komunikácie,
  • skrátiť niektoré lehoty v katastrálnom konaní,
  • zvýšiť lokalizačnú presnosť a jednoznačnosť údajov definujúcich polohu a tvar pozemkov a precizovať existujúci legislatívno-technický mechanizmus na opravu a spresnenie údajov katastra,
  • kvantifikovať a sprístupniť niektoré doteraz neposkytované údaje (napr. kvalita určenia výmery pozemku),
  • umožniť vlastníkom nehnuteľností spresnenie evidovania hraníc pozemkov,
  • zlepšiť podnikateľské prostredie v sektore geodézie a kartografie,
  • vytvoriť predpoklady pre korektnú koordináciu a aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy ako záväzného lokalizačného štandardu pre budovanie iných teritoriálne orientovaných informačných systémov,
  • spresnenie niektorých prekonaných definícií v zákonoch používaných pojmov.

 

Predsedníčka ÚGKK SR v decembri 2014 schválila Koncepciu katastra nehnuteľností na rok 2015 s výhľadom do roku 2020. Táto koncepcia vznikla na základe odporúčania analýzy predchádzajúcej koncepcie na prechodné obdobie z dôvodu zachovania rovnakého časového intervalu všetkých rezortných koncepcií. Na roky 2016 až 2020 bude spracovaná nová koncepcia v zmysle stanovených výhľadov do roku 2020.

Aktualizované 28.04.2015