Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:1. Nová komplexná technológia spravovania katastrálnych máp | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2013   1. Nová komplexná technológia spravovania katastrálnych máp

1. Nová komplexná technológia spravovania katastrálnych máp

ÚGKK SR v roku 2013 navrhol a od 01.05.2013 aj sprevádzkoval technológiu, spájajúcu v sebe precízny spôsob merania hraníc pozemkov, súvisiace výpočty pre dokumentovanie jednoznačnej polohy lomových bodov hraníc pozemkov a komplexný spôsob tvorby a aktualizácie vektorových katastrálnych máp. Technológia umožňuje prvý raz v histórii vedenia katastra zapracovanie precíznych meraní hraníc pozemkov vykonaných výlučne v podmienkach Európskeho terestrického referenčného systému (ETRS89), ktorých je cca 60000 ročne a ich jednoznačné zdokumentovanie v štátnom referenčnom lokalizačnom systéme používanom pre katastrálne meranie od roku 1928 (S-JTSK) a ich implementovanie do platných katastrálnych máp akejkoľvek kvality, t. j. do najnovších máp, ako aj do máp v katastrálnych územiach mapovaných v uhorských historických systémoch v 19. storočí. Technológia je zabezpečovaná sofistikovanou sieťou pozemných permanentných staníc slovenskej priestorovej observačnej siete (SK POS) prevádzkovanej Geodetickým a kartografickým ústavom v Bratislave od roku 2006, umožňujúcou určovanie polohy prostredníctvom využívania satelitných systémov s centimetrovou presnosťou. To znamená, že každé nové meranie je možné bez ohľadu na čas a lokalitu vykonať a kedykoľvek precízne rekonštruovať nezávisle od situácie v teréne, čo rozhodujúcim spôsobom zvyšuje úroveň evidovania a polohovú istotu hraníc novourčených pozemkov. Technológia využíva na dokumentovanie jediný súradnicový systém, čo zásadne znižuje vplyv ľudského faktora na kvalitu lokalizačných údajov. Týmto spôsobom sa (na rozdiel od predchádzajúcich pokusov) podarilo spojiť využitie najmodernejších technológií s údajovou základňou vznikajúcou viac ako 150 rokov v rozličných geodetických systémoch. Pre zabezpečenie funkčnosti systému ÚGKK SR vypracoval novelizáciu všeobecných legislatívnych predpisov a celú sériu súvisiacich technických predpisov a súčasne zabezpečil po odbornej stránke aj školenia pre komerčných geodetov.

Aktualizované 12.08.2014