Preskočiť na obsah


United Nations Group of Experts on Geographical Names

Lingvisticko-geografická regionálna skupina OSN východná, stredná a juhovýchodná Európa


un logo

United Nations Group of Experts on Geographical Names (Expertná skupina pre geografické názvoslovie pri Organizácii Spojených Národov) založená v roku 1967.

Viac informácií na web stránke UNGEGN.

Stretnutie Regionálnej skupiny východná, stredná a juhovýchodná Európa

Dňa 13.2.2019 sa v priestoroch úradu konalo 22. stretnutie Regionálnej skupiny východná, stredná a juhovýchodná Európa (ECSEED). Stretnutia sa konajú pravidelne, organizuje a vedie ich, v súlade s odporúčaniami Organizácie spojených národov, predsednícka krajina, určená spravidla na štvorročné obdobie. Cieľom stretnutí je podpora štandardizácie geografických názvov, diskusia odborníkov, ktorí sa podieľajú na činnostiach v tejto oblasti, výmena skúseností, návrhy riešenia konkrétnych regionálnych problémov. Stretnutia v Bratislave sa zúčastnili nielen zástupcovia regionálnej skupiny (Česko, Maďarsko, Slovinsko a Ukrajina), ale aj hostia z Nemecka a Rakúska.

Na rokovaní odznelo 5 národných správ. Okrem nich odzneli aj prezentácie, ktoré sa venovali špeciálnym témam ako:

  • Geografické názvy ako kultúrne dedičstvo

Téma bola zameraná na nárečia a ich začlenenie do zákonov, použitie v štandardizácii a v praktickom živote.

  • Harmonizácia geografických názvov na štátnych hraniciach

Táto téma bola zameraná na to, ako majú krajiny zharmonizované názvy na štátnych hraniciach a na postup prác pri ďalšej harmonizácii.

  • Geografické názvy v praxi (praktickom využití) – webové aplikácie

Téma riešila praktické využitie geografických názvov, webové stránky a aplikácie, ktoré môžu byť užitočné pre odborníkov aj verejnosť.

Na záver  nasledovala diskusia a po nej zástupcovia jednotlivých členských štátov odsúhlasili tieto závery a odporúčania:

  • Delegáti z účastníckych krajín uznali pozitívne výsledky a pokrok v práci súvisiacej so štandardizáciou geografických názvov. Delegáti odporúčajú, aby prebiehajúci proces pokračoval.
  • Delegáti sa dohodli, že povzbudia svoje národné geografické autority (inštitúcie, orgány), aby iniciovali cezhraničnú harmonizáciu geomorfologických jednotiek na štátnych hraniciach.
  • Delegáti súhlasia s kontrolou Google maps a podobných webových mapových aplikácií kvôli prípadným chybám v geografických názvoch zobrazených v týchto webových aplikáciách.
  • Ďalšie – 23. zasadnutie regionálnej skupiny sa plánuje uskutočniť v Bratislave v roku 2021 v období pred 2. zasadnutím Skupiny expertov OSN pre geografické názvy (UNGEGN).

 

Viac informácií: http://ecseed.zrc-sazu.si/Sessions.aspx

 

 

Aktualizované 01.04.2019