Preskočiť na obsah


Informačná povinnosť - GDPR

Osobné údaje obsiahnuté v Informačnom systéme katastra nehnuteľností

Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) je ústredným orgánom štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra. Podľa ustanovenia § 19 ods. 2 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov je správcom informačného systému geodézie, kartografie a katastra, ktorý obsahuje aj informačný systém katastra nehnuteľností. V tomto informačnom systéme sa nachádzajú osobné údaje dotknutých osôb. ÚGKK SR je na účely Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie o GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) prevádzkovateľom, ktorý vymedzil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov v informačnom systéme katastra nehnuteľností. V dôsledku toho je ÚGKK SR povinný informovať všetky dotknuté osoby, ktorých údaje sa spracúvajú v tomto informačnom systéme o nasledovných skutočnostiach:

1. Prevádzkovateľ
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Chlumeckého 2,
820 12 Bratislava 2
IČO: 00166260

Zástupca prevádzkovateľa: nie je poverený
   
2. Zodpovedná osoba
ÚGKK SR na účel zabezpečenia ochrany osobných údajov a na účel výkonu práv dotknutých osôb ustanovil zodpovednú osobu. 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
zodovednaosoba_gdpr@skgeodesy.sk , prípadne:
sekretariat@skgeodesy.sk, tel: +421940991214, +421940991215
    
3. Účel spracovania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme katastra nehnuteľností   je vedenie katastra nehnuteľností, ktorými je sledovaná ochrana práv vlastníkov k vlastneným nehnuteľnostiam, daňové a   poplatkové účely, oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, tvorba a ochrana životného prostredia, ochrana nerastného bohatstva, ochrana národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov podľa ustanovenia § 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“).

4. Právny základ spracúvania osobných údajov
Podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia o GDPR Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov, ak je to nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Zákonná povinnosť ÚGKK SR spracúvať osobné údaje dotknutých osôb je jej uložená ustanoveniami katastrálneho zákona a ustanoveniami zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o geodézii a kartografii“).
  
5. Príjemcovia a kategórie príjemcov
Príjemcami vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností sú:
a) Široká verejnosť na autorizovaných portáloch:
- Katastrálny portál – www.katasterportal.sk 
- Portál ESKN, t.j. portál elektronických služieb katastra nehnuteľností – https://kataster.skgeodesy.sk/ 
- Portál CICA – https://cica.vugk.sk 
- Mapový klient ZB GIS – http://zbgis.sk/
b) Široká verejnosť   vybraných údajov obsiahnutých v listoch vlastníctva, ktoré sa podľa ustanovenia § 69 katastrálneho zákona poskytujú každému,
c) Oprávnené osoby, s ktorými je podľa ustanovenia § 21 zákona o geodézii a kartografii uzatvorená zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností,
d) Sprostredkovatelia a tretie strany, ktorí zabezpečujú správu a podporu informačného systému katastra nehnuteľností na základe zmluvy.

ÚGKK SR zriadený portál ESKN umožňuje: prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru. Umožňuje tiež získať oprávneným subjektom súhrnné a detailné informácie bez zložitej korešpondencie. Sprístupnenie informácií je realizované na základe zákona o geodézii a kartografii a katastrálneho zákona.
Pokiaľ žiadate údaje, ktoré budú slúžiť na právne účely, je potrebné prihlásiť sa elektronickým občianskym preukazom. V takom prípade zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov prostredníctvom centrálneho systému katastra nehnuteľností, ktorý je prepojený na centrálne elektronické registratúrne stredisko. Na príjem žiadostí a odosielanie odpovedí slúži rezortná elektronická podateľňa. Na ochranu vašich osobných údajov slúži modul spoločná infraštruktúra a informačná bezpečnosť. 
O prístup k údajom katastra nehnuteľností môžete žiadať aj cez ústredný portál verejnej správy, ktorého prevádzkovateľom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorý zabezpečuje (i) prevádzku a riadnu dostupnosť portálu, (ii) vytvorenie komunikačného rozhrania, (iii) riadnu technickú, bezpečnú a zaručenú realizáciu elektronickej komunikácie. Prístup je umožnený prostredníctvom prístupových miest, ktoré zabezpečí vytváranie a odosielanie elektronických správ v jednotnom formáte. Prevádzkovateľ prístupu (integrované obslužné miesto) na účel zabezpečenia prístupu vedie vaše osobné údaje vo formáte:
a) Identifikátor osoby, ktorej je poskytnutá služba, vrátane spôsobu zistenia jej totožnosti a adresa jej pobytu,
b) Dátum a čas vykonania úkonu,
c) Údaj určujúci rozsah úkonu, o ktorý bolo žiadané,
d) Podpísaný súhlas osoby s autorizáciou podpisu.
Pri prístupe osoby, o žiadosti ktorej ÚGKK SR rozhoduje, je rozhodujúcim osobným údajom elektronická identita žiadajúcej osoby. Vašou elektronickou identitou sa rozumie súbor atribútov, ktoré sú zaznamenané v elektronickej podobe a ktoré Vás umožňujú jednoznačne určiť na účely prístupu k informačnému systému ESKN. Vaša elektronická identita sa deklaruje identifikáciou a overuje sa autentifikáciou. Autentifikátorom je občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad o pobyte cudzinca s elektronickým čipom. Okrem identifikácie a autentifikácie môžete  svoje elektronické podanie autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou (súborom osobných identifikačných údajov, ktoré jedinečným spôsobom reprezentujú vašu osobu – spravidla rodné číslo, spojené s ďalším identifikátorom a elektronickou časovou pečiatkou). Bližšie podrobnosti uvádza zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Návšteva webových stránok a cookies
Ak naše webové stránky používate na prehliadanie na portáloch uvedených v predchádzajúcom bode, zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám automatický odovzdá Váš prehliadač. Ide o technické údaje, ktoré potrebujeme na to, aby sa Vám webové stránky zobrazili správne a stabilne. Ide o:
- IP adresa (je anonymizovaná najneskôr po 30 dňoch výmazom posledných 8 miest)
- Rozdiel časového pásma (GMT)
- Obsah požiadavky – konkrétna stránka
- Stavový kód – HTTP
- Aktuálne prenesený objem dát
- Webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka a prehliadač
- Operačný systém prehliadača
- Jazyk a verzia softvéru prehliadača.
Tieto dáta používame pre technickú optimalizáciu a ako súčasť opatrení pre zabezpečenie údajov. Právnym základom vykonávania týchto opatrení je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o GDPR, ktorý spočíva v prevencii zneužívania našich stránok.

Cookies
Naše webové stránky využívajú technológiu cookies. Ide o krátke textové súbory ukladané prehliadačom do zariadenia používateľa. Cookies sa používajú na zlepšenie služieb, zabezpečenie plnej funkčnosti, na prispôsobovanie obsahu a na štatistické vyhodnocovanie. Tým súbory cookies umožňujú odlíšenie Vášho zariadenia od iných prehliadačov. Cookies obsahujú jedinečné ID, ktoré umožňuje Vaše opätovné rozpoznanie a identifikovanie Vášho internetového prehliadača.  Cookies sú nevyhnutne potrebné na prehliadanie našich stránok a v čase prehliadania ich nemožno deaktivovať.
Už nainštalované cookies môžete kedykoľvek sami vo svojom prehliadači vymazať. Máte tiež možnosť  vlastným nastavením  svojho prehliadača zamedziť inštalácii cookies. Majte však na pamäti, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok. Používané cookies sú zoradené v troch kategóriách:
1. Funkčné služby –  sú nevyhnutné a zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli používať naše služby.
2. Prevádzkové (funkčné) služby -  tieto služby zhromažďujú na základe identifikácie pseudonymizované informácie o tom, ako dlho využívate naše stránky, o aké obsahy a v akom množstve sa zaujímate. Nie sú pritom priraďované ku konkrétnej osobe.
3. Štatistické – tieto cookies zbierajú informácie o tom, ako často a v akom množstve prehľadávate naše stránky, aké množstvo informácii z našej stránky sťahujete a v dôsledku toho je vykonávaná analýza návštevy, ktorá umožňuje zabrániť zneužitiu našich stránok. 

Google Analytics – naše webové stránky používajú nástroj Google Analytics, ktorý nám umožňuje získavať štatistické údaje o využívaní našich webstránok, ktoré nám slúžia na sledovanie špecifických informácii potrebných na vykazovanie údajov pre Európsku komisiu  o napĺňaní projektov, na ktoré boli použité finančné prostriedky z fondov Európskej únie.  Nástroj nám umožňuje pochopiť:
- Kto sú návštevníci našich stránok,
- Aký obsah návštevníci sledujú,
- Ako sa správajú pri prehliadaní stránok,
- Z ktorých webových stránok prišiel návštevník na naše stránky,
- Či si stránky pozreli z mobilných zariadení alebo z pevných počítačov.
Nástroj nám tiež umožňuje vyhodnotiť aj priemerný čas strávený na našich stránkach, spôsob akým sa na stránkach správajú a či návštevníci podnikajú na stránke kroky, ktoré sú od nich očakávané. Umožňujú nám tiež verifikovať údaje o rýchlosti načítania našich stránok, ale aj jednotlivých podstránok. V rámci konverzii, môžeme tiež monitorovať, aké akcie návštevníci na našich stránkach vykonali a koľko je ich na stránke v aktuálnom čase.

Služba Google Analytics využíva "cookies" umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webu analyzovať, ako ho používatelia využívajú. Na našich stránkach je aktivovaná anonymizácia IP adresy. To znamená, že systém predtým skráti vašu IP adresu. Toto opatrenie platí v členských štátoch Európskej únie alebo v krajinách, ktoré sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru. Za Európsku Úniu je prevádzkovateľom služieb spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko), ktorá je zodpovedná za všetky služby Google poskytované v rámci EÚ a EHP. 
V mene prevádzkovateľa tohto informačného systému bude služba využívať tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webu, na zostavovanie prehľadov aktivity na webe a na to, aby bolo prevádzkovateľovi webu možné poskytnúť ďalšie služby spojené s používaním webu a internetu. IP adresa odovzdaná do vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics nie je zlúčená s inými dátami Google. Môžete odmietnuť používanie súborov cookie výberom vhodných nastavení prehliadača, upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie tohto webu. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní dát generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším využitím webu (vrátane IP adresy) a v ich spracovaní - stačí si stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze:
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en. Služba Google Analytics nám umožňuje analyzovať aktivity na našich stránkach naprieč zariadeniami (napr. pre prístup cez notebook a neskôr cez tablet). Túto možnosť nám dáva pseudonymné priraďovanie užívateľského ID užívateľa. K tomuto priradeniu dochádza napríklad vtedy, keď si zaregistrujete klientský účet alebo sa k nemu prihlásite. Pre neregistrovaných užívateľov používame anonymný ID.  V tomto prípade žiadne osobné údaje nebudú odovzdané spoločnosti Google. Aj keď služba pridáva ďalšie funkcie službe Google  Analytics, neznamená to, že obmedzuje opatrenia na ochranu dát, ako je napr. maskovanie IP adresy alebo doplnok prehliadača. Vykonáme iba doplnenie relácie u registrovaných a neregistrovaných relácií, ak títo používatelia neodvolali svoj súhlas s týmito krokmi prostredníctvom doplnku prehliadača či kliknutím na odkaz pre odhlásenie zo služby Google Analytics, alebo v prípade, že takéto zlučovanie je povolené platnými zákonmi a predpismi.
Použitie Google reCAPTCHA
Na ochranu našich online služieb môžeme používať tzv. testy CAPTCHA, ktoré nám umožnia určiť, či je druhá strana ľudská bytosť alebo stroj. Účelom je zistiť, či majú prístupy na svedomí ľudia alebo stroje, ktoré sú často zneužívané. Pretože tento dopyt pochádza zo servera Google, vytvorí Google súbor cookie , ktorý existuje iba po dobu trvania dopytu.

6. Prenos osobných údajov
Prevádzkovateľ nevykonáva a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje to tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie.
  
7. Uchovávanie a likvidácia osobných údajov
Prevádzkovateľ vedie osobné údaje dotknutých osôb na základe zákonnej povinnosti vedenia katastra nehnuteľností (ustanovenie § 2 katastrálneho zákona) do tej doby, kým trvá účel spracúvania osobných údajov. Keďže z ustanovenia katastrálneho zákona vyplýva, že všetky osobné údaje vedené v informačnom systéme katastra nehnuteľností sa stávajú obsahom  katastrálneho operátu a zbierky listín k nemu vedenej,  je nevyhnutné viesť osobné údaje dotknutých osôb na neobmedzenú dobu.
   
8. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo:
a) Na prístup k osobným údajom
b) Na opravu osobných údajov. Toto právo môže realizovať iba podľa ustanovení katastrálneho zákona, t. j. nahlasovať zmeny údajov, ktoré podliehajú evidencii katastra nehnuteľností prostredníctvom katastrálnych odborov okresných úradov, pričom správny orgán katastra nie je povinný zisťovať, či došlo k zmenám v osobných údajoch. Táto povinnosť spočíva na dotknutých osobách. Správny orgán katastra zmeny vykoná na základe predložených listín. Z vlastného podnetu je správny orgán povinný konať iba v prípade ustanovenia § 59 katastrálneho zákona.
c) Dotknutá osoba nemá právo podľa čl. 17 ods. 3 písm. b) Nariadenia o GDPR na výmaz osobných údajov.
d) Má právo na obmedzenie spracúvania, avšak právo je obmedzené ustanoveniami katastrálneho zákona, keďže organizácia zabezpečuje spracúvanie na základe zákonnej povinnosti.
e) Dotknutá osoba nemá podľa čl. 21 Nariadenia o GDPR právo  namietať spracúvanie svojich osobných údajov, vzhľadom na existenciu zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia o GDPR.
f) Dotknutá osoba nemá podľa čl. 20 Nariadenia o GDPR právo na prenos svojich osobných údajov, vzhľadom na existenciu zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia o GDPR.

Každá dotknutá osoba má právo obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sťažnosťou alebo podať návrh na začatie konania podľa ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

Kontaktné údaje dozorného orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Tel. č.: +421 /2/ 3231 3214
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
https://dataprotection.gov.sk


V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

9. Informácia, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy, a tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje a o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov.
Osobné údaje spracúvame v informačnom systéme katastra nehnuteľností na právnom základe podľa  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia o GDPR. To znamená, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu. V zmysle toho je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, ktorá vyplýva z ustanovení § 8 a 42 katastrálneho zákona. Uvedené ustanovenia určujú rozsah osobných údajov, ktoré je dotknutá osoba povinná poskytnúť prevádzkovateľovi.

10. Organizácia nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
  
11.  V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.
Kontaktné údaje: zodovednaosoba_gdpr@skgeodesy.sk
 

Aktualizované 24.03.2023