Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2015   7. Aplikácia na kontrolu geometrických plánov KGP

7. Aplikácia na kontrolu geometrických plánov KGP

VÚGK na objednávku ÚGKK spracoval voľne prístupnú aplikáciu na kontrolu geometrických plánov (KGP) - Aplikácia KGP slúži na kontrolu súborov eXtensible Markup Language (XML), ktoré sa odovzdávajú ako súčasť elektronických podkladov na aktualizáciu katastrálneho operátu. KGP umožňuje kontrolu správnosti vyhotovenia súboru XML podľa XSD šablóny v zmysle usmernenia ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_11/2013 a v druhom kroku overenie súladu údajov uvedených v doterajšom stave s aktuálnym stavom súboru popisných informácií. Spustenie aplikácie pre odbornú verejnosť bolo dňa 13.5.2015, pričom aj naďalej dochádza k rozširovaniu jej funkčnosti. Napr. v podobe možnosti zobrazenia údajov xml v prehľadnej tabuľkovej forme blízkej popisovému poľu a výkazu výmer geometrického plánu.

 

Aktualizované 03.02.2016