Preskočiť na obsah


12. Registre obnovenej evidencie pozemkov

K 31.12.2014 bolo v katastri nehnuteľností evidovaných 3 559 územných technických jednotiek, ktorými sú k. ú. Registre obnovenej evidencie pozemkov (register) sa zhotovujú od roku 1995 vo všetkých k. ú. okrem vojenských obvodov (17). Registre spracúvajú zmluvné subjekty, pričom správnym orgánom je podľa kategorizácie stanovenej zákonom NR SR č. 180/1995 Z. z. katastrálny alebo pozemkový odbor okresného úradu. Vďaka plynulému finančnému krytiu tejto dôležitej úlohy zo strany vlády SR a aktivite ÚGKK SR sa v roku 2014 podarilo dokončiť registre v 189 k. ú. v roku 2015 zostáva dokončiť spracovanie registra ešte v 83 k. ú., z toho 69 k. ú. v kompetencii ÚGKK SR a 14 k. ú. v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Prehľady o registroch podľa krajov sú zverejnené na webovskom sídle úradu.

Poznámka: k 31.12.2014 bolo vpísaných do LV 8 144 128 parciel registra E, vrátane právnych vzťahov k nim.

 

 

Aktualizované 28.04.2015