Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2014   1. Metaúdajový informačný systém súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností

1. Metaúdajový informačný systém súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností

ÚGKK SR vytvoril aplikáciu umožňujúcu získavať metaúdaje o stave súboru geodetických informácií (SGI) v konkrétnych katastrálnych územiach (k. ú.). Ide o bezplatnú službu pre odbornú verejnosť, najmä pre zhotoviteľov geodetických a kartografických prác, ktorí takto môžu získať on-line informáciu o aktuálnom stave katastrálneho operátu v ktorejkoľvek lokalite SR. Získajú tu informácie o existencii, stave spracovania a kvalite vektorových katastrálnych máp (VKM), vektorových máp určeného operátu (VMUO), o druhoch vektorových geodetických podkladov, ktoré je potrebné spracovať ako súčasť dokumentácie geometrického plánu a pod. Súčasťou služby je aj jednoduchý prístup k súvisiacim technickým predpisom a informáciám platným pre konkrétny typ katastrálnej mapy. Metaúdajový informačný systém sa aktualizuje priebežne na základe hlásení z okresných úradov a je prístupný na webovom sídle úradu v časti „Oznamy“ (http://minigis.skgeodesy.sk/miniGIS)

Aktualizované 10.08.2022