Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Informačný servis | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Informačný servis

14.12.2020

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí prešetrovania údajov katastra nehnuteľností v k. ú. Sklené (OU-TR-KO-2020/000738-003) (formát pdf)

Protokol k oprave chyby v katastrálnom operáte v k.ú. Sklené (X79/2020-Ma) (formát pdf)

Zverejnenie tlačiva.

Návrh na začatie katastrálneho konania – tlačivo (pdf formát)

Usmernenie k obmedzeniu prístupu k zbierke listín.

Usmernenie v otázkach poskytovania a sprístupňovania informácií podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Usmernenie k poskytovaniu vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností.

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK_SR_8/2014 zo dňa 23.4.2014, ktorým sa ustanovujú podrobnosti pre poskytovanie vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

Zmeny vo vedení ÚGKK SR 16.7.2012

Vláda Slovenskej republiky dňa 30.júna 2012 odvolala Ing. Hedvigu Májovskú z funkcie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a dňa 1. júla 2012 do funkcie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vymenovala Ing. Máriu Frindrichovú.
Ing. Mária Frindrichová pôsobila v rezorte geodézie a kartografie od roku 1984. V rokoch 1993-2010 pôsobila vo vedúcich funkciách na Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, v roku 2010 ako prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave.

Vláda Slovenskej republiky dňa 16. júla 2012 vymenovala do funkcie podpredsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ing. Ľubomíra Suchého a do funkcie vedúcej služobného úradu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky JUDr. Kristínu Vavríkovú.

Zmeny vo vedení ÚGKK SR 7.10.2010

Vláda SR 6. októbra 2010 odvolala JUDr. Štefana Moyzesa z funkcie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a na tento post vymenovala Ing. Hedvigu Májovskú. Novú predsedníčku uviedol do funkcie minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon.
Ing. Májovská pôsobila v rezorte geodézie a kartografie od roku 1983 na  viacerých postoch, v rokoch 2004-2008 bola riaditeľkou Geodetického a  kartografického ústavu Bratislava. Pred vymenovaním do funkcie predsedníčky ÚGKK SR pracovala v súkromnom sektore ako projektová manažérka a manažérka vonkajších vzťahov.
Do funkcie riaditeľa Geodetického a kartografického ústavu Bratislava bol 7. októbra 2010 vymenovaný Mgr. Ľuboslav Michalík.

60 rokov Geodetického a kartografického ústavu Bratislava. Jeden z ústavov riadených Úradom geodézie, kartografie a katastra SR.

Geodetický a kartografický ústav Bratislava si v roku 2010 pripomína 60. výročie vzniku. Svoju históriu začal písať v roku 1950 ako Slovenský zememeračský a  kartografický ústav (SLOVZAKÚ). Základom nového ústavu boli špeciálne technické útvary ministerstva financií - Triangulačná kancelária v  Bratislave, Reprodukčný ústav v Turčianskom Svätom Martine, Archív máp katastrálnych v Bratislave, Fotogrametrický ústav pre Slovensko v  Bratislave a oddelenie štátnej nivelácie Povereníctva techniky v  Bratislave.
Počas nasledujúcich rokov ústav prešiel viacerými zmenami, premenovaniami, delením, no dôležité je, že práca pokračovala: v roku 1958 uzrela svetlo sveta topografická mapa Slovenska v mierke 1:25 000 a  začala sa pripravovať mapa v mierke 1:10 000. Trigonometrická sieť prešla revíziou a údržbou, dokončili sa merania v nivelačnej sieti III. rádu a naša nivelačná sieť bola prepojená so sieťami okolitých európskych štátov. Výraznejšiu zmenu do života ústavu priniesla rozsiahla reorganizácia začiatkom roku 1966. Činnosť sa sústredila na  geodetické základy, archív a dokumentáciu. V roku 1973 ústav prijal štatút národného podniku a v roku 1989 štátneho podniku. 1. januára 1991 sa nástupníckou organizáciou stal Geodetický a kartografický ústav Bratislava.
Odborné zameranie ústavu :Ústav realizuje, spravuje a rozvíja na území SR záväzné referenčné geodetické systémy, lokalizačné štandardy pre polohu, nadmorskú výšku a tiažové zrýchlenie, buduje sofistikované služby na prenos dĺžkových, výškových a  tiažových etalónov.

Spravuje informačný systém geodézie, kartografie a katastra, ktorý je súčasťou celoštátneho informačného systému verejnej správy. Poskytuje informácie prostredníctvom internetových portálov a zákazníckeho centra.

Poslanie ústavu je odvodené od trvalej spoločenskej požiadavky modernej informačnej spoločnosti, v ktorej sa až 80% všetkých informácií o objektoch a javoch na území Slovenskej republiky lokalizuje a vizualizuje. Má nezastupiteľné miesto pri správe referenčných údajov, centrálnom zbere a archivácii dát, ale aj v tvorbe základnej priestorovej bázy.
Prostredníctvom ústavu rezort poskytuje informácie z  globálneho navigačného satelitného systému. Tak sa určuje na centimetre presná poloha objektov a javov. Ústav zo zákona vytvára základné referenčné údaje pre geografický informačný systém. Rezort a ústav plnia základnú požiadavku európskych iniciatív na geografické informácie: vytvoriť väzbu medzi geopriestorovými informáciami a systémom vlastníckych a užívacích práv k nehnuteľnostiam.

Čo o nás neviete:Čo sú geodetické základy?

Sú jednou z hlavných úloh rezortu i Geodetického a kartografického ústavu Bratislava. Poskytujú národný referenčný systém tvorený pasívnymi a dnes najmä aktívnymi základmi, ktoré reprezentuje Slovenská priestorová observačná služba (SK POS). Geodetický observačný systém sa postupne mení na multifunkčný systém určovania priestorovej polohy v reálnom čase, ktorý bude mať široké využitie v spoločnosti.
Ďalšou úlohou ústavu je aktualizovať štátnu nivelačnú sieť v európskom výškovom systéme a parametre bodov v štátnej gravimetrickej sieti.

Multifunkčnosť je pritom kľúčom k informačnej spoločnosti. Má dosah nielen na samotnú geodéziu, kataster nehnuteľností, zber referenčných údajov, ale hlavne na monitorovanie dopravy ľudí a tovarov, riadenie záchranných, pohotovostných a  výstražných služieb, riadenie mestskej hromadnej dopravy, dopravy zabezpečujúcej prepravu veľkých objemov s malým počtom vozidiel, môže poskytovať služby rezortom obrany, vnútra, požiarnemu zboru, rýchlej zdravotnej pomoci a ďalším.

Táto služba sa buduje od roku 2006 a v súčasnosti pokrýva asi 95 % územia Slovenska. Od februára 2009 služba prestala byť v  testovacej prevádzke a  je k dispozícii širokej verejnosti.

Centrálna databáza údajov katastra nehnuteľností

V oblasti Centrálneho katastra nehnuteľností tvoria ťažisko portálové služby čerpajúce z údajov jeho centrálnych databáz. Tieto údaje slúžia ako podklad na tvorbu územných plánov miest a obcí, daňové a poplatkové účely, na ochranu kultúrnych pamiatok a sú súčasťou iných tematických geografických informačných systémov (napr. v životnom prostredí, mestských informačných systémoch, pri cenových mapách, technických mapách miest...).

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním- obsahuje množstvo odborných prác od prípravných konaní cez zisťovanie priebehu hraníc a meračské práce až po vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a popisných informácií a vyhlásenie platnosti. Katastrálny operát sa obnovuje aj digitalizovaním duplikátov z  analógových katastrálnych máp, ich aktualizáciou a následnou tlačou. Táto forma obnovy operátu je zatiaľ nevyhnutná, pretože územie SR nie je celoplošne pokryté kvalitnými vektorovými mapami.

Katastrálny portál od 1. 9. 2007 poskytuje bezplatné informácie z informačného systému katastra nehnuteľností. Od 1. 9. 2009 umožňuje podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad elektronicky, čo je ďalší pozitívny krok v službách, ktoré rezort poskytuje verejnosti. Hlavnými užívateľmi sú ministerstvá, Národný bezpečnostný úrad, samosprávne kraje, mestá a obce, Slovenský pozemkový fond, polícia, hasičský a záchranný zbor, colné a daňové úrady, advokáti, exekútori, súdy a prokuratúra, Slovenská akadémia vied a veľa ďalších inštitúcií - ale aj geodeti, vydavatelia kartografických diel či radoví občania.
Geoportál - budovaný v súlade s INSPIRE- bol spustený v roku 2004. Rezort na ňom publikuje svoje produkty a  zákazník si môže ponúkané údaje prehliadať. Nájde tam základné mapy, topografickú mapu v mierke 1:25 000, hranice území, názvoslovie, stanice slovenskej priestorovej observačnej služby či digitálny model terénu a  iné webové služby.

Údaje základnej bázy pre geografický informačný systém- tvoria podklad štátnych a rezortných informačných systémov, infosystémov regionálnej a miestnej samosprávy a sú základom harmonizácie geografických informačných systémov. Po dobudovaní bude presné a aktuálne priestorové geografické informácie poskytovať webová služba, ktorá vznikne v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti - kataster nehnuteľností - základná báza pre geografický informačný systém. Dva národné projekty ÚGKK SR v rámci tohto programu: 1. Elektronické služby katastra nehnuteľností a 2. Elektronické služby katastra nehnuteľností - základná báza pre geografický informačný systém (ZB GIS) spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v programovacom období 2007-2013. Geodetický a kartografický ústav Bratislava na oboch aktívne participuje. Projekty budú dovŕšené na jeseň roku 2012.

Poskytovanie lokalizačných služieb v reálnom čase (slovenská priestorová observačná služba) - bude čerpať zo siete kooperujúcich staníc zberajúcich informácie z  globálnych navigačných satelitných systémov. Tento multifunkčný nástroj priameho súradnicového určovania polohy objektov a javov bude dostupný na  99,9 % územia SR.

Dokumentačné fondy

Ústav spravuje dokumentačné fondy kartografických diel, ktorých vydavateľom je úrad.
Sú dôležitým informačným zdrojom v odbore geodézie, kartografie, katastra. GKÚ buduje a udržiava fond literárnych prameňov a  špeciálnych neliterárnych dokumentov a vykonáva knižničnú činnosť s  výpožičnou službou. Na Slovensku neexistuje iný správca takýchto odborných a informačných fondov súvisiacich s tvorbou máp na našom území od konca 18. storočia.
Pretože archívne fondy, hlavne mapy, sa využívajú aj v  mnohých ďalších vedných disciplínach, Ústredný archív geodézie a kartografie sa v roku 1990 začlenil do siete štátnych archívov medzi archívy osobitného významu. Existujúci mapový fond bude postupne zverejnený na internete.

Orientácia na poskytovanie webových služieb umožní vzájomnú interakciu doteraz oddelených portálov, a to www.geoportal.sk, a  www.katasterportal.sk.

Centrálne elektronické registratúrne stredisko

Od roku 2009 sa Geodetický a kartografický ústav Bratislava aktívne podieľal na príprave priestorov pre centrálne elektronické registratúrne stredisko (CERS) v Liptovskom Mikuláši. Toto pracovisko bude ukážkou komplexného prechodu na elektronickú formu uchovávania dokumentácie informačných systémov rezortu. Ich digitálna podoba bude pre verejnosť efektívnejšia.
Čo možno tušíte: Poslanie GKÚ je celospoločenské a plní úlohy štátu. Ústav má svoje nezameniteľné miesto v štruktúre rezortu geodézie, kartografie a katastra pri poskytovaní údajov zo všetkých činností rezortu a to hlavne formou budovania internetových portálov, webových a mapových služieb. V rámci svojich činností ústav plní aj funkcie koordinačné a vzdelávacie na odborných seminároch a konferenciách doma i v zahraničí. V oblasti geodetických základov je dôležitá mimorezortná spolupráca - v oblasti správy geodetických systémov s rezortom obrany a v oblasti štátnych hraníc s rezortom vnútra. Nezanedbateľná je aj spolupráca s podobnými inštitúciami v susedných štátoch - Spolkovým úradom pre geodéziu, kartografiu a ciachovanievo Viedni, Českým úřadom zeměměřickým a katastrálnym v Prahe alebo Ústavom geodézie a kartografie v Budapešti. Dohody o spolupráci máme uzatvorené aj s Poľskom a Ukrajinou. GKÚ pracuje aj v európskych inštitúciách ako sú komisie pre Európsky systém určovania polohy (EUREF a EUPOS).Cieľ, ku ktorému ústav za 60 rokov svojej činnosti smeroval, je poskytovať funkčný referenčný, dokumentačný a informačný systém spoľahlivo slúžiaci ostaným organizáciám štátnej správy, odborníkom, podnikateľom aj občanom.
7.6.2010

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave má štyridsať

Výskumný ústav geodézie a  kartografie v Bratislave (VÚGK) je organizácia vedeckovýskumnej základne v rezorte Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR). Uskutočňuje systematický a koordinovaný výskum a vývoj v odbore geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, sleduje celosvetové vývojové trendy a najnovšie výsledky vedy a techniky. Tento rok si pripomína 40. výročie svojho trvania.....Ústav vznikol v roku 1970 ako centrálne riadená samostatná organizácia výskumnej a vývojovej základne v  pôsobnosti ÚGKK SR. Jeho prvým riaditeľom sa stal Ing. Ján Kukuča, CSc., neskorší vedecký pracovník Ústavu teórie merania Slovenskej akadémie vied. Významným a možno povedať, že akýmsi samozrejmým členom tvoriaceho sa kolektívu sa stal vtedy už známy tvorivý pracovník v  automatizácii Ing. Ján Kocián. Koncom roku 1970 mal ústav 15 pracovníkov, z toho 2 vedcov.

Ciele, úlohy, riešenia

Dlhodobé ciele výskumnej činnosti sa v začiatkoch orientovali hlavne na úlohy základného výskumu v oblasti rozvoj vedy a techniky, medzinárodnú spoluprácu, základný a aplikovaný výskum pre potreby vlastného rezortu a aplikáciu geodetických metód v  netopografickej oblasti.

V oblasti geodézie a geodynamiky sa najvýznamnejšie práce VÚGK zamerali na výskum a zdokonalenie matematických, matematicko-štatistických a interpretačných metód budovania trigonometrických, výškových a gravimetrických sietí. Slúžili na geodetické zabezpečenie výstavby a neskoršie sledovanie vertikálnych a horizontálnych posunov veľkých stavieb. V rámci tejto úlohy VÚGK prispel k rozhodovaniu o výbere lokalít na výstavbu jad­rových a vodných energetických diel.

Z výsledkov výskumu, ktoré VÚGK za 40 rokov dosiahol, možno vyzdvihnúť aj nové teoretické i praktické poznatky o presnosti trigonometrických sietía ich budovania na princípe matematickej optimalizácie plánov, na ktorých naši odborníci pracovali s vedcami zo Slovenskej akadémie vied (SAV). V súlade s programom International Association of Geodesy (Medzinárodná geodetická asociácia) sa ústav podieľal na vybudovaní testovacej siete na území Slovenska. VÚGK bolo jediné pracovisko v SR zaoberajúce sa budovaním a analýzou presnosti geodetických sietí.

Na základe opakovaných meraní vzniklo viacero máp vertikálnych pohybov zemského povrchu. Analýzy výsledkov tohto výskumu prispeli k postupnému poznávaniu charakteru týchto pohybov, vymedzení blokov zemského povrchu, ale aj pri indikácii a overovaní aktivity hlbinných zlomov. Výsledky tohto výskumu sa využili pri tvorbe máp recentných vertikálnych pohybov Česko-Slovenska, Karpatsko-balkánskej oblasti a územia východoeurópskych štátov.

V oblasti automatizácie geodetických a kartografických prác bolo ťažiskovou úlohou automatizované spracovanie katastra nehnuteľností. VÚGK ako líderské pracovisko vtedajšieho Česko-Slovenska i východodeurópskych štátov v danej problematike rozpracoval budovanie automatizovaného informačného systému geodézie a kartografie založeného na databázovej technológii spracovania údajov. Súčasťou tohto projektu bola komputerizácia pracovísk katastra i celého rezortu.

Rozvoj v oblasti kartografie reprezentuje predovšetkým vytvorenie Atlasu SSR v spolupráci so Slovenskou akadémiou vieda ďalších kartografických diel aj nová edícia máp miest v SR v mierke 1:10 000.

Diaľkový prieskum Zeme bol dôležitou oblasťou činnosti VÚGK. Výsledky tohto výskumu sa premietli do  podkladov na vyhotovenie Mapy využitia krajiny Západoslovenského kraja v  mierke 1: 200 000. V roku 1986 vo VÚGK vzniklo Slovenské stredisko diaľkového prieskumu Zeme, ktoré vyvinulo celý rad nových technologických postupov. Z výsledkov ďalších výskumných prác hodno spomenúť napríklad technológiu budovania podrobného polohového poľa v  mestských areáloch, technológiu merania posunov inžinierskych stavieb, racionalizáciu geodetických prác v teréne, výskum presnosti svetelných diaľkomerov a ďalšie. V rámci štátnej úlohy zameranej na poskytovanie jednotných lokalizačných informácií s rešpektovaním európskych štandardov ústav navrhol metainformačný systém pre základnú bázu geografických informácií (ZB GIS). Tento systém má zabezpečiť tvorbu a  aktualizáciu metainformácií o priestorových údajoch (rastrových a  vektorových) ako aj o mapách, databázach, dokumentoch a ďalších údajoch. Ústav sa zapojil aj do medzinárodného výskumu recentných pohybov zemského povrchu. Pomocou globálneho lokalizačného systému (GPS) spolupracuje na harmonizácii polohových základov v rámci Európy, participuje na medzinárodnom výskume geodynamiky Zeme a na prepojení polohových, výškových a tiažových základov Slovenska, Rakúska a  Maďarska.Okrem spomenutých úloh VÚGK pripravuje archív leteckých snímok PHARE či softvér na prehliadanie písomných a grafických údajov katastra nehnuteľností. Zároveň sprostredkúva priestorové údaje pre navigáciu nad územím SR vytvorené a aktualizované organizáciami rezortu.

Výsledky, ktoré ústav za štyri desiatky rokov svojej existencie dosiahol, potvrdzujú jeho význam pre slovenskú geodéziu a kartografiu, jej rozvoj a modernizáciu. Vďaka medzinárodnej spolupráci slovenská geodézia drží krok s úrovňou moderných poznatkov vo svete.

7.6.2010

Kataster v ústrety občanom

Novinku v oblasti služieb občanom prináša Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR). Na správach katastra inštaluje zariadenia na automatický predaj kolkov – kolkomaty – ktoré občanov odbremenia od čakania v radoch na poštách.

Prvé automaty tohto druhu na Slovensku odovzdal predseda úradu JUDr. Štefan Moyzes do prevádzky 26. mája 2010 vo vstupných priestoroch Správy katastra pre hlavné mesto Bratislavu v Ružovej doline. Na celom svete sa používa len niekoľko tisíc podobných zariadení. U nás je kataster prvým úradom, ktorý svojim klientom ponúka automatický predaj kolkových cenín. Ročný objem poplatkov zaplatených kolkovými známkami za služby v rezorte prekračuje 30 miliónov €.

Automat je schopný na počkanie vydávať kolky v celej hodnotovej škále - od 50 centov do 100 €. Počas testovacieho obdobia sa táto forma predaja stretla s pozitívnou odozvou. Odo dneška fungujú kolkomaty na troch správach katastra: v Bratislave, Malackách a v Senci.

"Po zavedení elektronického katastra, ktorý bol veľkým krokom k uľahčeniu a zrýchleniu komunikácie občanov so  správami katastra, sme automatizovaným predajom kolkov urobili ďalší posun pri zvyšovaní komfortu našich klientov. Postupne kolkomaty nainštalujeme na väčšine správ katastra." Povedal predseda úradu Štefan Moyzes.
27. 5. 2010

Aké zmeny prináša novela katastrálneho zákona č. 103/2010 Z. z. od 1. mája 2010 ?

  • Obnovuje vydávanie listov vlastníctva s vyznačenou plombou o zmene práva k nehnuteľnosti vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe, ktoré bolo zrušené novelou katastrálneho zákona č. 304/2009 Z. z. platnou od 1. 9. 2009. Opätovné vydávanie listov vlastníctva s plombou si vyžiadala aplikačná prax. List vlastníctva s  plombou bol totiž pre občanov určitou zárukou, že nemôže prísť k ďalšiemu nakladaniu s danou nehnuteľnosťou a že ich podanie bude vybavené v poradí, v akom ho doručili správe katastra. K opätovnému zavedeniu vydávania listov vlastníctva s plombou prispeli aj požiadavky peňažných ústavov, ktoré viazali vyplatenie pôžičky (hypotéky) na  predloženie listu vlastníctva s plombou. Tento doklad akceptujú aj iné štátne orgány a inštitúcie, takže občan nemusí čakať, kým sa celé katastrálne konanie právoplatne skončí.
  • Vypúšťa evidenciu inžinierskych a  drobných stavieb v katastri. V súbore geodetických informácií figurujú ako mapová značka v katastrálnej mape podľa kódu pozemku a kódu spôsobu využívania pozemku.
  • Pozemková alebo železničná kniha už nie je v zákone označená ako archívny materiál. Ak právo k nehnuteľnosti nie je zapísané na liste vlastníctva, eviduje sa práve v pozemkovej alebo železničnej knihe. ‭
  • Prílohy elektronického podania návrhu na zápis práva do katastra nehnuteľností. sa musia podpisovať zaručeným elektronickým podpisom. Časová pečiatka sa používa tam, kde v iných prípadoch figuruje overený podpis.
  • Iná oprávnená osoba už nemá možnosť podať elektronické oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností (cez katasterportál Úradu geodézie, kartografie a katastra SR). Žiadny predpis nesplnomocňuje inú osobu podať návrh na vklad práva – môže to urobiť len účastník konania. Preto aj oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad je oprávnený podať len účastník konania.
  • Postup pri stiahnutí návrhu účastníkov pri odvolaní je jednoduchší - zastavenie konania nevyžaduje rozhodnutie, len vyznačenie v spise.
  • Novela určuje, ktoré ďalšie zápisy sa do katastra zapíšu záznamom: Ak sa na tom veritelia dohodnú, môžu to byť aj zmeny poradia zápisov záložných práv.
  • Možnosť podať elektronické oznámenie pred doručením verejnej listiny alebo inej listiny na zápis záznamom je zrušená: neprinášala žiadny bonus navrhovateľom, pretože konanie sa nespoplatňuje, ani štátnym orgánom, ktoré listiny o práve k nehnuteľnosti vydávajú a nebolo prínosom ani pre činnosť správ katastra.
  • Novela umožňuje zapísať vlastníka stavby nielen podľa údajov o stavebníkovi v stavebnom povolení, ale aj podľa inej listiny (napr. zmluvy o dielo, koncesnej zmluvy...). Zmena vychádza v ústrety najmä tzv. PPP-projektom.
  • Novela spresňuje ustanovenie o  miestnej príslušnosti v konaní o návrhu na vklad. V princípe možno návrh na vklad podať na hociktorej správe katastra, pretože správa katastra musí prijať každé podanie. Ale vybavenie urýchli, ak ho občan podá na  tej správe katastra, v ktorej územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. V opačnom prípade musí správa katastra návrh v zmysle § 22 ods. 2 zák. č. 162/1995 Z. z. (katastrálny zákon) odstúpiť miestne príslušnej správe katastra, čo lehotu na vybavenie návrhu na vklad predĺži.

1.5.2010

ÚGKK SR- priekopník na ceste k informačnej spoločnosti

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) patrí medzi 11 operačných programov Národného strategického referenčného rámca SR pre  druhé programové obdobie 2007-2013 a je zameraný práve na elektronickú verejnú správu.
Jednou z tých ústredných inštitúcií verejnej správy, kde sa darí ideu informatizácie spoločnosti zavádzať do života, je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR).
Celý článok
12.11.2009

 

Aktualizované 18.12.2020