Informačná povinnosť - GDPR

Osobné údaje obsiahnuté v Informačnom systéme katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) je ústredným orgánom štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra. ÚGKK SR je podľa §  19 ods. 2 zákona č. 215/1995 Z. z. správcom informačného systému geodézie, kartografie a katastra, kde patrí aj informačný systém katastra nehnuteľností, v rámci ktorého sú obsiahnuté osobné údaje dotknutých osôb. Úrad je na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) prevádzkovateľom, ktorý vymedzil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov v informačnom systéme katastra nehnuteľností. Na základe uvedeného je ÚGKK SR povinný informovať dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané v informačnom systéme katastra nehnuteľností o skutočnostiach uvedených nižšie. ÚGKK SR si uvedenú povinnosť plní zverejnením uvedených informácií na webovom sídle, ktoré je dostupné širokej verejnosti.

1. Prevádzkovateľ:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, so sídlom Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212, IČO: 00166260, tel. +421 2 2081 6002, fax: +421 2 4342 8130, e-mail: sekretariat@skgeodesy.sk. 
Prevádzkovateľ nepoveril žiadneho zástupcu spracúvaním osobných údajov. 

2. Zodpovedná osoba:
zodpovednaosoba_gdpr@skgeodesy.sk

3. Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme katastra nehnuteľností je vedenie katastra nehnuteľností, ktorým sa sleduje ochrana práv k nehnuteľnostiam, daňové účely a poplatkové účely, oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, tvorba a ochrana životného prostredia, ochrana nerastného bohatstva, ochrana národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach (§ 2 katastrálneho zákona). Rovnako účel vyplýva najmä z ustanovenia § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 215/1995 Z. z. a je ním zabezpečenie tvorby a prevádzkovania informačného systému geodézie, kartografie a katastra a poskytovanie informácií a vybraných údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme katastra nehnuteľností je v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá vyplýva z práva členského štátu, ktoré sa vzťahuje na prevádzkovateľa, a to z osobitného predpisu, ktorým je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.  o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)  v znení neskorších predpisov, vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 461/2009 Z. z.“), zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/1995 Z. z.“), vyhláška č. 300/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 300/2009 Z. z.“). 

5. Príjemcovia alebo kategória príjemcov:

 • Príjemcom vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností zverejnených v súlade s ustanovením § 69 ods. 5 katastrálneho zákona na autorizovaných portáloch ÚGKK SR (napr. Katastrálny portál – www.katasterportal.sk (KAPOR), portál Elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN) - https://kataster.skgeodesy.sk/, portál CICA - https://cica.vugk.sk/, mapový klient ZB GIS - https://zbgis.skgeodesy.sk ) je široká verejnosť.
 • Príjemcom vybraných údajov obsiahnutých vo výpisoch z listu vlastníctva, ktoré sa podľa § 69 katastrálneho zákona poskytujú na žiadosť každému je široká verejnosť.
 • Príjemcom vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností sú oprávnené osoby, s ktorými je podľa § 21 ods. 2 zákona č. 215/1995 Z. z. uzatvorená zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností (napr. orgány verejnej moci, mestá, obce, vyššie územné celky atď.)
 • Príjemcom vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností sú sprostredkovatelia a tretie strany.

 

6. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

7.  Doba uchovávania osobných údajov:
Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje do doby, kým trvá účel spracúvania osobných údajov určený prevádzkovateľom vzhľadom na zásadu minimalizácie uchovávania. Keďže z ustanovení katastrálneho zákona vyplýva, že údaje spracúvané v informačnom systéme katastra nehnuteľností sa stávajú súčasťou katastrálneho operátu a zbierky listín, pričom tieto údaje je nevyhnutné viesť na splnenie účelu katastra nehnuteľností (§ 2 katastrálneho zákona) neobmedzenú dobu, existuje legitímny a oprávnený záujem na archivovanie týchto údajov neobmedzenú dobu.

8. Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má podľa čl. 15 GDPR právo na prístup k osobným údajom,
 • Dotknutá osoba má podľa čl. 16 GDPR právo na opravu osobných údajov, ktoré sa realizuje v súlade s ustanoveniami katastrálneho zákona ako osobitného právneho predpisu: Katastrálny zákon ukladá vlastníkom a iným oprávneným osobám ohlasovať správnemu orgánu (okresnému úradu, katastrálnemu odboru príslušnému podľa miesta, kde sa nachádza nehnuteľnosť) akékoľvek zmeny údajov, ktoré podliehajú evidencií katastra nehnuteľností, vrátane zmeny osobných údajov (zmena trvalého pobytu, zmena priezviska atď.), t.j. správny orgán nie je povinný zisťovať, či došlo k zmenám v osobných údajoch evidovaných v katastri nehnuteľností, ale zodpovednosť je podľa osobitného právneho predpisu na dotknutých osobách. Správny orgán zmeny vyznačí na základe predložených listín, pričom postup ohlasovania zmeny je uvedený na webovom sídle ÚGKK SR (www.skgeodesy.sk) v časti „Verejný prístup k informáciám“ bod 5. „Žiadosť o zmenu údajov v katastri nehnuteľností“ a bod 6. „Žiadosť o zmenu údajov v katastri nehnuteľností prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy“.Správny orgán je oprávnený z vlastnej úradnej činnosti vykonať zmeny v katastri nehnuteľností iba v prípade, že sú splnené podmienky na začatie konania o oprave chyby v katastrálnom operáte podľa ustanovenia § 59 katastrálneho zákona. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za spracúvanie nesprávnych osobných údajov, ak také poskytla priamo dotknutá osoba, alebo sú obsahom zmlúv, verejných listín alebo iných listín, ktoré boli predložené na zápis do katastra nehnuteľností.
 • Dotknutá osoba nemá podľa čl. 17 ods. 3 psím. b) GDPR právo na výmaz osobných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
 • Dotknutá osoba má podľa čl. 18 GDPR právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Vzhľadom na účel vedenia katastra nehnuteľností (§ 2 katastrálneho zákona) upozorňujeme, že právo na obmedzenia spracúvania osobných údajov je limitované ustanoveniami katastrálneho zákona a súvisiacich právnych predpisov, keďže spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme katastra nehnuteľností je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností.
 • Dotknutá osoba nemá podľa čl. 20 GDPR právo na prenosnosť osobných údajov vzhľadom na právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

 

9. Dotknutá osoba nemá podľa čl. 21 GDPR právo namietať spracúvanie osobných údajov vzhľadom na právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

10. Každá dotknutá osoba má právo obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sťažnosťou, resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. 

11. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov:
Osobné údaje spracúvané v informačnom systéme katastra nehnuteľností sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t.j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa ustanovení osobitného predpisu. V zmysle uvedeného je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, ktorá vyplýva predovšetkým z ustanovenia § 8 a § 42 katastrálneho zákona. V zmysle uvedeného katastrálny zákon určuje rozsah osobných údajov, ktoré je dotknutá osoba povinná poskytnúť najmä na účely katastrálneho konania.

12. V prostredí ÚGKK SR nie je zavedené automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 • Poslať stránku e-mailom
 • Tlačiť
 • Aktualizované: Aktualizované 07.12.2020