8. Rozšírenie a aktualizácia rezortných aplikácií a softvérov

ÚGKK SR v roku 2014 zabezpečil aplikáciu TSGP na generovanie výkazu výmer geometrického plánu vo formáte XML ako službu pre zhotoviteľov geodetických a kartografických prác. Dňa 3.11.2015 bola aplikácia TSGP aktualizovaná a rozšírená o možnosť načítania súborov popisných informácií katastra (FUVI a DBF). Na základe uvedenej funkcionality je možné automatizovane pridávať údaje (list vlastníctva, výmeru a druh pozemku) do doterajšieho stavu výkazu výmer. Uvedená funkcionalita výrazne obmedzí chyby v písaní pri tvorbe geometrického plánu.
Množstvo pozitívnych zmien a vylepšení sa dotklo aj aplikácie Metaúdajový informačný systém súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (MiniGIS). Aplikácia obsahuje nové informácie o okresoch. Súčasťou služby je aj jednoduchý prístup k súvisiacim technickým predpisom a informáciám platným pre konkrétny typ katastrálnej mapy. MiniGIS sa aktualizuje priebežne na základe hlásení z okresných úradov a je prístupný na webovom sídle úradu v časti „Oznamy“ (http://minigis.skgeodesy.sk/miniGIS). Údaje z MiniGISu boli využité viac ako v 5500 prípadoch.

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 03.02.2016