16. Akty riadenia súvisiace so spravovaním SGI za rok 2015

Do 30. 11. 2015 prijal KO nasledujúce akty riadenia súvisiace so spravovaním SGI:

 • pokyn č. POK_UGKK SR_1/2015, zo dňa 02. 02. 2015, ktorým sa určuje kód kvality vybraných bodov v katastrálnej mape,
 • dodatok č. 1 (MN_UGKK SR_6/2015) k Metodickému návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov,
 • dodatok č. 1 (USM_UGKK SR_10/2015) k usmerneniu č. USM_UGKK SR_10/2013 vrátane jeho úplného znenia,
 • dodatok č. 1 (USM_UGKK SR_12/2015) k usmerneniu č. USM_UGKK SR_12/2013 vrátane jeho úplného znenia,
 • usmernenie č. USM_UGKK SR_11/2015, zo dňa 06. 05. 2015, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie a spôsob spravovania Centrálneho registra geodetov,
 • list KO-2025/2015-355 zo dňa 31. 03. 2015 – Stanovisko k otázkam týkajúcich sa vyhotovovania geometrických plánov,
 • usmernenie č. USM_UGKK SR_24/2015, zo dňa 14. 10. 2015, ktorým sa ustanovuje postup pri číslovaní záznamov podrobného merania zmien po dosiahnutí čísla „9999“,
 • usmernenie č. USM_UGKK SR_20/2015, zo dňa 29.06.2015, ktorým sa ustanovuje postup pri vytváraní elektronického výpisu z listu vlastníctva na právne úkony pre integrované obslužné miesto Slovenskej pošty,
 • usmernenie č. USM_UGKK SR_4/2015, zo dňa 24.03.2015 na zápis listín zaevidovaných v osobitnej evidencii listín a v registroch katastrálnych konaní osvedčujúcich alebo potvrdzujúcich právo k časti pozemku označovanú ako „diel“ ,
 • list č. KO-3000/2015-454 zo dňa 16.10.2015 - Geometrický plán pre elektronické podanie
 • list č. KO-7093/2014-877 zo dňa 02.03.2015 - Overenie kópie geometrického plánu notárom.

 

 • Poslať stránku e-mailom
 • Tlačiť
 • Aktualizované: Aktualizované 03.02.2016