Preskočiť na obsah


Skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti

Kvalifikačná skúška na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné a úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

Podmienky na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti ustanovuje § 7 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Žiadosti na vykonanie kvalifikačnej skúšky na získanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti sa podávajú v zmysle § 37 vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii.

Správny poplatok za účasť na kvalifikačnej skúške sa vyrubuje podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (položka 5 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov). Zamestnanci správ katastra, resp. katastrálnych úradov sú od správnych poplatkov oslobodení.

Kvalifikačná skúška pozostáva z dvoch častí

  • písomná skúška
  • ústna skúška

Písomná skúška trvá 60 min. a jej rozsah a obsah je stanovený týmito oblasťami (jedna otázka z každej oblasti):

  • právne predpisy
  • pozemkové úpravy a obnova evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim
  • kataster nehnuteľností a zhotovovanie geometrických plánov
  • geodézia

 

Ústna skúška sa koná pred Komisiou Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na preverovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné a úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) - e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v súlade s Rokovacím a skúšobným poriadkom skúšobnej komisie.

Ak sa kvalifikačná skúška uskutoční online formou v zmysle dodatku č. 1 č. RP_ÚGKK SR_11/2021, potom pozostáva z ústnej časti. Podrobnosti o priebehu skúšky sa zasielajú emailom po potvrdení účasti na skúške.

Kontaktná osoba: Alžbeta Belzárová tel.: +421 940 991 203

e-mail: alzbeta.belzarova@skgeodesy.sk

Aktualizované 23.03.2022