GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
Správa Ústredného archívu geodézie a kartografie

Ústredný archív geodézie a kartografie (ÚAGK)

Ústredný archív geodézie a kartografie (ÚAGK) je osobitným dokumentačným pracoviskom rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), v ktorom sa zhromažďuje, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje dôležitá dokumentácia, súvisiaca s tvorbou máp na našom území od konca 18. storočia až po súčasnosť. Archív spravuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ), metodicky je riadený Odborom archívnictva a spisovej služby Ministerstva vnútra SR. Vzhžadom na význam a zvláštnu povahu archívnych dokumentov bol ÚAGK v roku 1990 začlenený do siete archívov v SR medzi archívy organizácií osobitného významu. Značná časť fondov ÚAGK je z 19. storočia a do tohto obdobia tiež siahajú korene predchodcov dnešného ÚAGK - archívov pozemkového katastra resp. archívov katastrálnych máp, v tom čase ešte v rámci štátnej správy Rakúsko - Uhorskej monarchie. Najstaršou mapou v ÚAGK je mapa obce Lisková (z Liptovskej župy) z roku 1792.

Základným a najviac využívaným fondom sú katastrálne mapy, najmä z obdobia tzv. stabilného katastra (1852 - 1914), spracované prevažne v mierke 1:2880. K týmto mapám patrí aj bohatý sprievodný operát, obsahujúci požné náčrty, parcelný protokol, popis hraníc katastrálneho územia, triangulačný operát a niektoré ďalšie písomnosti. Archívny katastrálny operát dopĺňajú tzv. mapy komasačné a konkretuálne; z medzivojnového obdobia sa zachovali odtlačky katastrálnych máp. Tieto zbierky však nie sú úplné. Uvedená dokumentácia je zdrojom cenných informácií nielen pre geodetov a kartografov, ale aj pre historikov, heraldikov, pamiatkárov, architektov, geografov, ekológov, jazykovedcov a ďalších odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť, najmä v súvislosti s vybavovaním rôznych majetkovo - právnych záležitostí.

Okrem operátu pôvodného katastrálneho mapovania sú v ÚAGK aj topografické mapy zo starších vojenských mapovaní - špeciálne mapy v mierke 1:75 000 a generálne mapy v mierke 1:200 000 - a to zväčša vo forme výtlačkov, reambulovaných po vzniku Československej republiky. Časť týchto máp je aj v podobe zväčšenín do mierok 1:25 000 resp. 1:20 000.

Na historické vojenské mapovania nadväzujú topografické mapy generálneho štábu Československej žudovej armády z päťdesiatych rokov minulého storočia v mierkach 1:10 000 až 1:200 000, na tvorbe ktorých sa podiežal aj civilný sektor. Archivované mapové dielo však nie je úplné.

V ÚAGK sú uložené aj mapy tzv. Štátneho mapového diela, vydávaného rezortom ÚGKK SR. Ide najmä o súbor Základných máp v mierkovom rade 1:1000 až 1:1 000 000. V archíve sa nachádzajú aj odvetvové tematické mapy, vyhotovené na podklade Základných máp, napr. vodohospodárske, cestné, technické mapy miest a pod.

Ako povinné výtlačky dostáva ÚAGK kartografické diela aj od iných vydavatežov. Sú to tematické mapy, napríklad geologické, lesnícke, turistické, orientačné plány miest, ale aj atlasy a glóbusy.

V súvislosti s rozvojom automatizácie (najmä skenovania) začalo sa s tvorbou zabezpečovacieho archívu máp aj na počítačových médiách.

Na získanie širšieho obrazu o histórii zememeračských prác a mapovaní na našom území slúži fond technických predpisov, zbierka starých geodetických a kartografických prístrojov a pomôcok, ako aj archívna knižnica odbornej literatúry.

V roku 2000 bolo do ÚAGK začlenené aj pracovisko dokumentácie geodetických základov. Jeho hlavnou úlohou je dokumentácia a poskytovanie informácií z oblasti geodetických základov (geodetické a nivelačné údaje, mapy so zákresom geodetických sietí a pod.)

K dispozícii je aj bádatežňa pre štúdium archívnych dokumentov, z ktorých je možné na požiadanie vyhotoviť xerografické kópie, (spoplatňované podža cenníka GKÚ).

Naspäť hore

Ukážky exponátov z Ústredného archívu geodézie a kartografie

Naspäť hore

Zoznam archívneho fondu

Komasačné mapy – sú vyhotovené v rôznych mierkach od 1:1440 po 1:28800, zobrazujú extravilán aj intravilán s parcelnými číslami, väčšinou sú to nadformátové mapy z rokov 1792 – 1930

Konkretuálne mapy - sú vyhotovené v rôznych mierkach od 1:2880 po 1:57600, zobrazujú v extraviláne ucelené hony bez parcelných čísiel, intravilán nie je znázornený, resp. je v niektorých prípadoch znázornený na príložných listoch, mapy pochádzajú z obdobia 1845 – 1865

Indikačné mapy – sú vyhotovené v rôznych mierkach, mapy sú postrihané a nalepené na kartónové dosky, pochádzajú z obdobia 1850 - 1870

Pôvodné katastrálne mapy – sú vyhotovené v mierke 1:2880, intravilánové časti v niektorých prípadoch v mierkach 1:1440 a 1:720, zobrazujú intravilán aj extravilán s parcelnými číslami (register E), pochádzajú z obdobia 1855 – 1915; sprievodný operát katastrálneho mapovania obsahuje parcelné protokoly, meračské protokoly, výškové merania, popis hraníc, zoznam honov, zoznam domov a poľné náčrty

Mapy berných okresov – sú vyhotovené v mierke 1:57600, súvisle zobrazujú územie jednotlivých žúp, druhy využitia pôdy sú farebne rozlíšené. Pochádzajú z obdobia 1860 – 1870

Kópie katastrálnych máp – sú vlastne kópiami pôvodných katastrálnych máp z obdobia 1870 - 1915

Odtlačky katastrálnych máp – sú vyhotovené v mierkach 1:3600, 1:2880, 1:2000, 1:1440 a 1:1000. Nadväzujú na kópie katastrálnych máp, pochádzajú z obdobia 1925 - 1951

Mapy pozemkovej knihy Bratislava – sú vyhotovené v mierkach 1:2880, 1:1440 a 1:1000, mapy sú archivované vo forme kópií z obdobia 1894 - 1935

Účelová mapa Bratislavy – sú vyhotovené v mierkach 1:2000 a 1:1000, na mapách sú zakreslené aj vstrevnice, pochádzajú z obdobia 1967 - 1972

Technická mapa Bratislavy – sú vyhotovené v mierke 1:500, na mapách sú zakreslené inžinierske siete, pochádzajú z obdobia 1972 - 1979

Mapy evidencie nehnuteľností – sú vyhotovené v mierke 1:2880, zobrazujú parcelné čísla podľa registra C, pochádzajú z obdobia 1965 - súčasnosť

Technickohospodárske mapy – sú vyhotovené v mierkach 1:5000, 1:2000 a 1:1000, zobrazujú parcelné čísla podľa registra C, pochádzajú z obdobia 1975 - súčasnosť

Digitálna technická mapa Bratislavy – sú vyhotovené v mierkach 1:2000 a 1:1000, pochádzajú z obdobia 1998 - súčasnosť

Štátne mapy odvodené 1:5000 – pochádzajú z obdobia 1955 - súčasnosť

Ortofotomapy 1:5000 – pochádzajú z obdobia 2002 - súčasnosť

Vojenské topografické mapy 1:5000 až 1:200000 – pochádzajú z obdobia 1958 - súčasnosť

Základné mapy Slovenskej republiky 1:10000 až 1:200000 – pochádzajú z obdobia 1971 - súčasnosť

Cestná mapa 1:50000 – pochádzajú z obdobia 1973 - súčasnosť

Vodohospodárske mapy 1:50000 – pochádzajú z obdobia 1975 - súčasnosť

Mapy základných sídelných jednotiek 1:50000 – pochádzajú z obdobia 1975 - súčasnosť

ZMSR – trigonometrická sieť 1:50000 – pochádzajú z obdobia 1973 - súčasnosť

ZMSR – nivelačná sieť 1:50000 – pochádzajú z obdobia 1973 - súčasnosť

Základné mapy Českej republiky 1:10000 až 1:200000 – pochádzajú z obdobia 1975 - 1989

Generálne mapy 1:200000 – pochádzajú z obdobia 1930 – 1932

Špeciálne mapy 1:75000 – pochádzajú z obdobia 1928 - 1949

Špeciálne topografické mapy 1:25000 – pochádzajú z obdobia 1928 - 1949

Rôzne historické mapy – sú vyhotovené v rôznych mierkach, patria medzi ne poľnohospodárska mapa Uhorska, mapy žúp Uhorska, železničné mapy, vzdialenostné mapy, národnostné mapy, atď., pochádzajú z obdobia 1860 - 1960

Administratívne mapy – sú vyhotovené v rôznych mierkach, zobrazujú celé územie Slovenska, alebo len nižšie administratívne celky, pochádzajú z obdobia 1979 - súčasnosť

Geologické mapy 1:50000 – pochádzajú z obdobia 1980 - súčasnosť

Porastové mapy – sú vyhotovené v rôznych mierkach, pochádzajú z obdobia 1996 - súčasnosť

Mapy povodí – pochádzajú z obdobia 1975 - súčasnosť

Nástenné mapy – pochádzajú z obdobia 1970 - súčasnosť

Turistické mapy – pochádzajú z obdobia 1958 - súčasnosť

Mapy miest – pochádzajú z obdobia 1964 - súčasnosť

Automapy – pochádzajú z obdobia 1970 - súčasnosť

Mapy hviezdnej oblohy – pochádzajú z obdobia 1958 - súčasnosť

Atlasy – pochádzajú z obdobia 1929 - súčasnosť

Encyklopédie

Glóbusy

Naspäť hore

Naposledy modifikované v Streda, 14 Január 2009 19:31